Nové rybářské a lovecké lístky lze vyřídit na Oddělení životního prostředí na adrese Olšanská 7/2666 v pondělí a ve středu od 8-12h a od 13-17h ) s možností předchozí telefonické rezervace na tel. čísle 222 116 363, nebo prostřednictvím rezervačního systému.

Rybářské a lovecké lístky se vydávají vždy pouze v místě příslušném trvalému pobytu občana na příslušném úřadě. O vydání rybářského či loveckého lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec, který se na území místně příslušného úřadu zdržuje.

Vyřizuje


180283_79220_Vzor_RL_1Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Poplatky je třeba zaplatit v hotovosti v úředních hodinách pokladny pracoviště: pondělí, středa: 8—12 a 13—17 h.

 

Co je potřeba

 • Vydání nového rybářského lístku
  • občan ČR - platný občanký průkaz
  • cizinec - platný cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
  • osvědčení Českého rybářského svazu o zkoušce ze základních rybářských znalostí nebo starý rybářský lístek

Poznámky:
Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci.
Cizinec zdržující se na území MČ Praha 3  při žádosti o vydání rybářského lístku předkládá: dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad, prokazující, že již držitelem rybářského lístku byl, nebo osvědčení o získané kvalifikaci nebo rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Lhůty pro vyřízení

Poplatky

Za vydání nového rybářského lístku
doba platnosti Výše poplatku Výše poplatku pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
30 dní 200 Kč 200 Kč
1 rok 100 Kč 50 Kč
3 roky 200 Kč 100 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč
neurčito 1000 Kč 500 Kč *

* Výše poplatku pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce. Nelze vydat mladším 15 let.

(podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14)

Poplatky je třeba zaplatit v hotovosti v úředních hodinách pokladny pracoviště:
pondělí, středa: 8—12 a 13—17 h

Formuláře


Lovecký lístek

180300_79222_lov_list_crLovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu. Dle § 47 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 19 odst. 1 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění, se lovecké lístky vydávají pro občany ČR na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok, pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, na akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole a pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo je starší 16 let, je způsobilý k právním úkonům, složil zkoušku z myslivosti (u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině), je bezúhonný (výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce - vyžádá si orgán státní správy myslivosti způsobem umožňujícím dálkový přístup; u cizince, který nemá povolen pobyt na území ČR a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů lze nahradit výpis z evidence Rejstříků trestů předložením platného loveckého lístku ze země jeho pobytu, nebo jeho ověřené kopie) a je pojištěn (dle § 47, odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

Co je potřeba

 • Občan ČR
  • občanský průkaz
  • doklad o zkoušce z myslivosti
  • čestné prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky
  • doklad o pojištění (dle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)
 • Cizinec
  • cestovní pas
  • platný doklad opravňující k lovu
  • doklad o bezúhonnosti (u cizince, který nemá na území ČR trvalý pobyt a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu)
  • doklad o pojištění (dle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

Poznámky:
Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
Jestliže žádost o vydání loveckého lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci, která nemusí být úředně ověřena.

Lhůty pro vyřízení

Poplatky

Za vydání loveckého lístku
doba platnosti Výše poplatku
1 den 30 Kč
5 dní 50 Kč
30 dní 70 Kč
6 měsíců 100 Kč
12 měsíců 150 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč

Pozn. Pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce (prokáží se potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR) je poplatek za vydání loveckého lístku na 12 měsíců 75 Kč.

(podle zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, položka 13)

Poplatky je třeba zaplatit v hotovosti v úředních hodinách pokladny pracoviště:
8—12 a 13—17 h
(jinak je nutné využít pokladnu Havlíčkovo nám. 9)

Formuláře