Co v rámci agendy hazardních her vyřídíte na Úřadu městské části Praha 3:

 • Podání žádosti o povolení k umístění herního prostoru (pro kasino nebo hernu),
 • splnění zákonné povinnosti oznámit úřadu městské části (nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení) provozování
  • a)    tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
  • b)    turnaje malého rozsahu,
   pokud má být provozován(a) na území městské části Praha 3,
 • splnění zákonné povinnosti zaslat obecnímu úřadu do 20 dnů ode dne skončení tomboly opis zápisu slosování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
 • splnění zákonné povinnosti zaslat obecnímu úřadu do 20 dnů ode dne skončení turnaje malého rozsahu opis zápisu konání turnaje malého rozsahu.

Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru:

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží

 • a)    základní povolení k provozování hazardní hry,
 • b)    doklad o složení kauce,
 • c)    osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
 • d)    doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, a
 • e)    schéma kamerového systému.

Náležitosti ohlášení tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a turnaje malého rozsahu:

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

 • a)    název a popis ohlašované hazardní hry,
 • b)    adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
 • c)    dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
 • d)    určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
 • e)   herní plán,
 • f)    v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Kde, s kým a kdy můžete agendu hazardních her řešit:

Správní poplatky:

 • 4 000 Kč – za povolení k umístění herního prostoru.
 • 2 500 Kč – za změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování.

Poplatky je nutno platit při podání žádosti na bankovní účet městské části Praha 3 vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 19-2000781379/0800 na variabilní symbol: 1361001315.

Formuláře:

Právní předpisy:

Další informace k hazardním hrám na stránkách Ministerstva financí zde.