Granty se rozumí veřejná finanční podpora poskytovaná z rozpočtu městské části Praha 3 – Grantového a podpůrného fondu , Fondu obnovy a rozvoje a Fondu sociálního a zdravotního, účelových peněžních fondů zřízených Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zákonem č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

AKTUÁLNĚ - Dotazník ke grantovým pravidlům můžete vyplnit zde.
Upozornění: dojde k přesměrování na jiný server MČ Praha 3 se zabezpečenou komunikací.


Pro oblasti

  • Kultura
  • Výchova a vzdělávání
  • Sociální a zdravotní
  • Životní prostředí

lze žádat o podporu z Fondu grantového a podpůrného, a to jak formou grantu pro zajištění činnosti či akcí v daném kalendářním roce (grantové řízení na tento typ je vypisováno 1 x za rok), tak nově i formou tzv. rychlých grantů, které jsou určeny pro aktuální potřebu a žádosti je možno je podávat v průběhu celého roku.

Všechny žádosti, které splní podmínky podání, budou průběžně předávány k ohodnocení komisím, jimž grant svým zaměřením přísluší. O čerpání z prostředků fondu na základě doporučení Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu rohoduje Rada, resp. Zastupitelstvo městské části Praha 3.

Podrobnější informace o dotačním řízení poskytuje: Mgr. Michal Kmínek, Odbor kultury, Lipanská 14 , přízemí  dv. č. 2, tel. 222 116 325, michalk@praha3.cz


Sport a tělovýchova

Podrobnější informace o dotačním řízení poskytuje: Marcela Poláková, Odboru školství a zdravotnictví, tel. 222 116 209, marcelap@praha3.cz

AKTUÁLNĚ - II. výzva grantů MČ Praha 3 pro rok 2013 – sport a tělovýchova


Sociální a zdravotní aktivity

Pro oblast SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ lze žádat o prostředky z Fondu sociálního a zdravotního. Lze je použít pro fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území městské části Praha 3 a pro právnické osoby na sociální a zdravotní činnost související s městskou částí Praha 3. Současně jsou z tohoto fondu vypláceny i finanční prostředky určené k přímé adresné finanční podpoře nájemců bytu na území městské části Praha 3 v rámci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu.

Použití finančních prostředků fondu posuzuje a doporučuje Komise sociální a zdravotní na základě žádosti o půjčku nebo dar z vlastního podnětu. O čerpání z prostředků fondu rozhoduje na základě doporučení komise Rada, resp. Zastupitelstvo městské části Praha 3.

Podrobnější informace o dotačním řízení poskytuje: Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 222 116 488, vladimirb@praha3.cz     

AKTUÁLNĚ - Vyhlášení grantového řízení v sociální oblasti pro rok 2013


Zlepšení technického stavu domů na území městské části Praha 3

Pro oblast ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU DOMŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 3 lze žádat o dotace z Fondu obnovy a rozvoje. Finanční prostředky fondu jsou jiným osobám poskytovány formou bezúročné půjčky a daru. Fond slouží rovněž k zajištění územního rozvoje městské části Praha 3.

Použití finančních prostředků fondu posuzuje a doporučuje Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 na základě žádosti o půjčku nebo dar nebo z vlastního podnětu. O čerpání z prostředků fondu rozhoduje na základě doporučení výboru Rada, resp. Zastupitelstvo městské části Praha 3.

Podrobnější informace o dotačním řízení poskytují: ak. arch. Tomáš Slepička, Odbor územního rozvoje, tel. 222 116 149, tomassl@praha3.cz nebo Ing. Martina Brzobohatá, Odbor územního rozvoje, tel. 222 116 146, martinab@praha3.cz