Poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 pro rok 2021 nebude vyhlášeno a tudíž nelze ani na podzim tohoto roku o využití této možnosti podávat žádosti.

Účelový peněžní fond obnovy a rozvoje je zřízený v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

Tento fond slouží ke zlepšení technického stavu domů v majetku vlastníků na území MČ Praha 3 a k zajištění územního rozvoje MČ Praha 3. V případě výjimečných situací (např. živelných pohrom) lze prostředky fondu použít i na akce spojené s obnovou postižených oblastí mimo území MČ Praha 3. Finanční prostředky jsou poskytovány formou daru a poskytnutí vratné finanční částky.

Na základě novelizace zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb., je do odvolání pozastaven příjem žádostí o dotace a vratné finanční výpomoci (půjčky a dary) z Fondu obnovy a rozvoje. Pravidla pro přidělování dotací a vratných finančních výpůjček do budoucna doznají díky novele zásadních změn.

Podrobnější informace poskytuje: Akad. Arch. Tomáš Slepička, referent, tel. 222 116 149, tomassl@praha3.cz


PROGRAM PRO ČERPÁNÍ Z FONDU OBNOVY A ROZVOJE

I. Příslušný výbor: Výbor územního rozvoje Zastupitelstva Prahy 3

II. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

 • a) opravy a údržbu střešních konstrukcí, střešní krytiny a komínových těles,
 • b) opravy a údržbu zateplení plášťů budov,
 • c) výměnu a opravy výplní otvorů budov (okna, dveře, vrata),
 • d) ⃰ opravy základů budov (např. odvlhčení zdiva, izolace, omítky apod.),
 • e) ⃰ opravy společných prostor domu (sklepních prostor), f) opravy společných prostor domu (chodeb, schodišť),
 • g) ⃰ rekonstrukce a výměny stoupaček vody, kanalizace, plynu a elektro, včetně budování nových přípojek do objektů,
 • h) ⃰ plynofikaci objektů a na zřízení topného systému na plynná paliva, el. energi nebo jiná ekologická topná média (v případě zásahu do fasády domu je nutno vyjádření Odboru památkové péče MHMP),
 • i) ⃰ opravy a výměny stávajících výtahů,
 • j) zřizování nových osobních výtahů,
 • k) stavební úpravy pro výstavbu nových výtahů,
 • l) rekonstrukce a úpravy vnitrobloků nebo předzahrádek k objektům přiléhajících, včetně zařízení pro kompostování,
 • m) opravy a rekonstrukce uměleckých děl instalo vaných na domě,
 • n) podporu originálních kulturních a architektonick ých záměrů,
 • o) zhotovení projektové dokumentace pro účely zvlášť cenných kulturně-historických památek.

⃰není potřeba vyjádření Odboru památkové péče MHMP

III. Důvody podpory stanoveného účelu

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

IV. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu běžného roku pro tento program se předpokládá ve výši 4 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího (tj. 19.665.000 Kč pro rok 2016).

V. Maximální výše návratné finanční výpomoci

Bezúročná návratná finanční výpomoc v maximální výši 499.000 Kč

VI. Okruh způsobilých žadatelů

 1. Způsobilými žadateli k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou vlastníci nemovitých věcí nacházejících se na území MČ Praha 3 či společenství vlastník ů, která vykonávají správu domu a pozemku nacházejících se na území MČ Praha 3.
 2. Fyzická osoba prokáže svou totožnost úředně ověřeným podpisem na žádosti.
 3. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (např. akciové společnosti, s.r.o., družstva, veřejné obchodní společnosti) předkládají výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
 4. Dokument o prokázání právní subjektivity žadatele musí být předložen v originále nebo v jednom stejnopise s ověřením jeho pravosti u subjektu, který žádá poprvé o návratnou finanční výpomoc MČ Praha 3.
 5. Jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí předložit plnou moc, udělenou příslušným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 3 měsíců.

VII. Lhůta pro podání, způsob podání a náležitosti žádosti

 1. Lhůta pro podání žádosti 15. 11. 2015 - 31. 1. 2016
 2. Způsob podání žádosti
  • a) Žádosti, včetně všech povinných příloh se podávají prostřednictvím elektronického formuláře dostupného z webových stránek MČ Praha 3,
  • b) Žadatel je povinen zároveň žádost odevzdat způsobem zaručujícím jeho identifikaci, tzn. podepsanou na podatelnu MČ Praha 3. Podpis žadatelemusí být úředně ověřen.
 3. Náležitosti žádosti:
  • a) vytištěná žádost včetně všech povinných příloh musí být sešita a přelepena štítkem, zalepena v obálce s označením „žádost - fond obnovy a rozvoje"
  • b) všechny stránky musí být očíslovány a musí být zachováno pořadí povinných příloh, jak je uvedeno v čl. XII tohoto programu.
  • c) úpravy, opravy ani doplnění žádosti není po odevzdání, resp. po odeslání elektronického formuláře možné.
  • d) žádosti ani přílohy se po skončení řízení nevrací.

VIII. Kritéria pro hodnocení žádosti

 1. Kritériem pro hodnocení žádostí je naplňování bodu III. tohoto programu.
 2. Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je řádné podání žádosti oprávněnou osobou se všemi jejímu náležitostmi ve stanovené lhůtě a k účelu odpovídajícímu účelu, na který jsou návratné finanční výpomoci podle tohoto programu poskytovány. Ani při dodržení uvedených podmínek však není na poskytnutí návratné finanční výpomoci nárok a schválení poskytnutí peněžních prostředků závisí na konkrétním objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, počtu žádostí či návratnou finanční výpomoc z prostředků tohoto fondu na daný kalendářní rok, potřebnost a účelnost podpory příslušné oblasti, na kterou je žadatelem podpora požadována a na zvážení poskytovatele.

IX. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

O žádosti rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 3 do 31. 3. 2016

X. Podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci

 1. Návratné finanční výpomoci jsou poskytovány výhradně dle každoročně vyhlášeného programu.
 2. Způsobilými žadateli k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou vlastníci nemovitých věcí nacházejících se na území MČ Praha 3 či společenství vlastníků, která vykonávají správu domu a pozemku nacházejících se na území MČ Praha 3.
 3. Právnické osoby předkládají žádost prostřednictvím svého statutárního zástupce.
 4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci je bezúročné, bez zajištění zástavním právem k nemovité věci, do maximální výše 499.000 Kč.
 5. Pokud bude žadateli schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci, bude s ním sepsána na základě podkladů doložených v žádosti příslušná smlouva o jejím poskytnutí. Za předání všech podkladů pro její vyhotovení zodpovídá Odbor územního rozvoje. Za vyhotovení této smlouvy odpovídá Odbor ekonomický ÚMČ Praha 3.
 6. Skutečná realizace prací na opravách či úpravách nemovité věci i fakturace prací musí být provedena v roce schválení.
 7. Čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí musí proběhnout pouze v tom kalendářním roce, pro který byla návratná finanční částka ZMČ Praha 3 schválena a je s ní počítáno v rozpočtu daného kalendářního roku.
 8. Pokud z nějakého důvodu na straně příjemce nedojde k vyčerpání části schválených peněžních prostředků do 30. 11. daného roku, není možné dokončit čerpání návratné finanční výpomoci v roce následujícím a pravidla pro vyrovnání budou řešena dodatkem smlouvy, který Odbor ekonomický předloží ke schválení příslušnému orgánu MČ Praha 3. Dodatek smlouvy pro případ nevyčerpání schválené návratné finanční výpomoci bude řešit vyrovnání mezi faktickým stavem čerpání návratné finanční výpomoci a stavem splátek.

 

XI. Vzor žádosti, její obsah a přílohy

Vzor žádosti je přílohou tohoto programu.

XII. Povinné přílohy

Povinnou součástí žádosti jsou následující doklady:

 • a) doklady podle bodu VI. tohoto programu,
 • b) projektová dokumentace, revizní nebo technické zprávy s popisem současného stavu, doklady o havarijním výměru nebo nařízené údržbě,
 • c) rozpočet nákladů od zhotovitele,
 • d) návrh financo vání celého projektu rozdělený na:
  • rozpis celkových nákladů,
  • požadovaná částka z fondu,
  • spoluúčast žadatele,
  • vyčíslení nákladů hrazených z jiných zdrojů (pokud jsou).
 • e) v případě, že se objekt nachází v městské památkové zóně, je povinnou součástí žádosti vyjádření Odboru památkové péče MHMP,
 • f) potvrzení o bezdlužnosti žadatele od příslušného finančního úřadu,
 • g) čestné prohlášení majitele nemovité věci o tom, že nemá vůči MČ Praha 3 ani jinému věřiteli finanční závazky po lhůtě splatnosti,
 • h) čestné prohlášení, že v budově není umístěna herna a velkoplošná reklama,
 • i) fotodokumentace stávajícího stavu,
 • j) doklad o vedení účtu,
 • k) kontakt na žadatele (adresa, telefon, mail),
 • l) u právnické osoby výpis z veřejného rejstříku.

Možnosti čerpání z dalších zdrojů zde.