Seifertova 51, Praha 3, - 3. patro, sekretariát  tel. 222 116 561

vedoucí oddělení: Ing. Jana Kozáková

tel. 222 116 563
e-mail Kozakova.Jana@praha3.cz

Vyřizuje: Povolování staveb, terénních úprav a udržovacích prací podle části čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Náležitosti žádosti a dokladové části  jsou uvedeny ve vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Rozsah a obsah dokumentace stanoví vyhl. č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb

Formuláře, které se týkají povolování staveb jsou na stránkách městské části (doc, pdf) zde.

Doporučuje se osobní konzultace, formuláře jsou k dispozici také na Odboru výstavby, vyplněné žádosti spolu s požadovanými náležitostmi se předávají do podatelny


Dagmar Kirchnerová
referentka

tel. 222 116 577
e-mail Kirchnerova.Dagmar@praha3.cz

Ing. Marcela Rodová
referentka

tel. 222 116 507
e-mail rodova.marcela@praha3.cz

Ing. Zuzana Charvátová
referentka

tel. 222 116 555
e-mail Charvatova.Zuzana@praha3.cz

Eva Prokopová
referentka

tel. 222 116 553
e-mail prokopova.eva@praha3.cz

Kateřina Poláková, DiS
referentka

tel. 222 116 567
e-mail polakova.katerina@praha3.cz

Arch. Nadejda Lobanova
referentka

tel. 222 116 564
e-mail lobanova.nadejda@praha3.cz