Adresa pracoviště: Lipanská 7, Praha 3

Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Luňáčková                      

tel. 222 116 273
e-mail lunackova.michaela@praha3.cz

Jiřina Saidová

tel. 222 116 703
e-mail Saidova.Jirina@praha3.cz

Zuzana Joachimsthalová

tel. 222 116 292
e-mail Joachimsthalova.Zuzana@praha3.cz

Michaela Kovařovič

tel. 222 116 702
e-mail kovarovic.michaela@praha3.cz

 

 • organizuje a spolupořádá unikátní akce pro občany konané na území MČ P3
 • organizuje semináře, besedy, workshopy na vybraná témata reflektující aktuální situaci a zájem obyvatel MČ P3, prezentace, výstavy apod.
 • spolupořádá akce nejrůznějšího charakteru ve spolupráci s dalšími odbory MČ P3
 • zajišťuje propagaci na pořádané akce i akce pořádané jinými odbory MČ P3
 • zajišťuje podporu při organizaci zahraničních návštěv
 • kontroluje dodržování grafického manuálu MČ P3
 • zajišťuje výrobu a distribuci pozvánek na vybrané akce pořádané MČ P3
 • zajišťuje a odpovídá za výběr a distribuci propagačních předmětů MČ P3
 • odpovídá za likvidaci faktur a sleduje čerpání rozpočtové kapitoly odboru
 • přebírá od OE ÚMČ měsíční sestavy účetnictví a zajišťuje jejich případné opravy
 • odpovídá za čerpání finančních prostředků rozpočtového oddílu odboru
 • zpracovává faktury odboru
 • zajišťuje chod spisové služby odboru
 • spolupracuje s redakční radou Radničních novin, zajišťuje výkon tajemníka komise a realizaci závěrů jednání Redakční rady Radničních novin
 • podílí se na přípravě neperiodických tiskovin MČ P3, bulletiny, informační brožury, mapy, orientační plány, umělecké publikace), a to v tištěné i v elektronické podobě
 • zajišťuje a připravuje grafické návrhy propagačních materiálů radnice
 • zajišťuje propagační materiály na akce pořádané MČ, spravuje reklamní prostředky (bannery ad.)
 • provádí samostatnou tvůrčí publicistickou činnost, zajišťuje uměleckou, obsahovou, výtvarnou a technickou úroveň materiálů
 • zajišťuje fotodokumentaci a videodokumentaci vybraných akcí městské části Praha 3
 • zajišťuje rozhovory s představiteli městské části a dalšími osobnostmi
 • odpovídá za webové stránky MČ P3 v součinnosti s Odborem informatiky
 • ve spolupráci s odbory se stará o aktuální obsah webových stránek MČ P3
 • poskytuje informační prostor na webu neziskovým a kulturním organizacím a příspěvkovým organizacím MČ P3
 • spolupracuje s Odborem informatiky ÚMČ a externími dodavateli
 • spravuje denní aktualizaci webové prezentace
 • spravuje sociální sítě MČ P3 (FB, instagram,…) a odpovídá za zveřejňování informací a dalšího obsahu na sociálních sítích
 • odpovídá na podněty a dotazy občanů na web stránkách MČ Praha 3

kontakt na redakci RN zde