Adresa oddělení: Seifertova 51, tel.: 222 116 537

Oznamujeme občanům, že se souvislosti s novelami zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, je od 1. 1. 2016 možné požádat o vydání občanského průkazu i cestovního pasu mimo obec, kde má evidovaný trvalý pobyt. Ruší se možnost vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů tzv. blesk.

Nově se umožní vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě – 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 4000 Kč dospělí a 2000 Kč děti do 15 let.

vedoucí oddělení: Miloslava Brunerová

tel. 222 116 531
Fax: 222 540 208
e-mail miloslavab@praha3.cz

zajišťuje vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu v městské části Praha 3. Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22).

Občanské průkazy

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

Náležitosti k vydání nového občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození, zničení

 • prokázat svoji totožnost
 • potvrzení o občanském průkazu
 • rodný list
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině nebo při nabytí státního občanství udělením nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt

 • rodný list
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství
 • u občanů bez TP  – může to být platný pas, pokud nemá, tak vystavený doklad o státním občanství, který nesmí být starší jednoho roku 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu

 • rodný list
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem

Převzetí občanského průkazu

 • občan je povinen převzít občanský průkaz osobně
 • za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník, za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejíchž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit validní doklad – tj. vysokoškolský diplom apod. (nikoliv např. výkaz o studiu) - o jejich získání.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů
(položka 8 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů)

·        vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 500,- Kč
·        vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů - 100,- Kč
·        vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč
·        vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100,- Kč
·        vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100,- Kč
·        odblokování elektronické identifikace občanského průkazu - 100,- Kč
·        vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč
·        převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100,- Kč
·        podání návrhu na zrušení trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel - za každou osobu – 100,- Kč
·        ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky – 100,- Kč
·        Výměna občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu) je provedena bezplatně.

Nové občanské průkazy

Od 1.1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm [velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.

Do čipu lze nahrát elektronický podpis (podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Tuto službu zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Nově je řešeno zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY".

Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky „RODINNÝ STAV" nebo „TITUL". Pokud není zkracováno jméno a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY").

Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu. Správní poplatek se vybírá pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč a dále za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz s čipem se platí správní poplatek ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod vydání.

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu s čipem).

Od 1.1.2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip, do kterého lze nahrát elektronický podpis (podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení pro držitele občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vydávaného od 1.1.2012

Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz") je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či elektromagnetickým vlivům.

Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;
 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);
 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit elektronický kontaktní čip;
 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;
 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;
 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.

Informace o občanských průkazech se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 • v současné době je na elektronický kontaktní čip možné nahrát pouze kvalifikovaný certifikát (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 17b, odstavec 1);
 • další údaje bude možné na elektronický kontaktní čip nahrát pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis a pouze se souhlasem držitele;
 • nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu;
 • skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu;
 • v případě zájmu o kvalifikovaný certifikát je nezbytné kontaktovat některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno).

Podrobné informace k podání žádosti o občasnký průkaz naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Cestovní doklady

Od 1. ledna 2016 lze podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.  


Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky pro občana nad 18 let ve lhůtě 30 dnů

Cestovní pas je vydán s dobou platnosti 10 let, správní poplatek za vydání je 600,- Kč. Žádost o cestovní pas se vyplňuje na pracovišti  elektronicky, dále se pořídí fotografie a otisky prstů.  

Potřebné doklady:

·        Občanský průkaz žadatele
·        Předchozí cestovní pas (pokud byl vydán).

Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky pro občana do 15 let ve lhůtě 30 dnů

Cestovní pas je vydán s dobou platnosti 5 let, správní poplatek za vydání je 100,- Kč. Žádost o cestovní pas se vyplňuje na pracovišti  elektronicky, dále se pořídí fotografie a otisky prstů (otisky se snímají od věku 12 let dítěte). K podání žádosti je nutná přítomnost zákonného zástupce i dítěte, k převzetí cestovního pasu stačí přítomnost zákonného zástupce.

Potřebné doklady:

·        Občanský průkaz zákonného zástupce,
·        Rodný list dítěte (originál nebo jeho ověřená kopie),
·        Předchozí cestovní pas (pokud byl vydán).

Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky pro občana do 15 let ve lhůtě 30 dnů

Cestovní pas je vydán s dobou platnosti 5 let, správní poplatek za vydání je 100,- Kč. Žádost o cestovní pas se vyplňuje na pracovišti  elektronicky, dále se pořídí fotografie a otisky prstů (otisky se snímají od věku 12 let dítěte). K podání žádosti je nutná přítomnost zákonného zástupce i dítěte, k převzetí cestovního pasu stačí přítomnost zákonného zástupce.

Potřebné doklady:

·        Občanský průkaz zákonného zástupce,
·        Rodný list dítěte (originál nebo jeho ověřená kopie),
·        Předchozí cestovní pas (pokud byl vydán).


Občanům, kteří potřebují urychleně cestovat do zahraničí, se na jejich žádost vydá ve lhůtě 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let.

V tomto případě lze vyhotovený doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4.000,- Kč, pro občany mladší 15 let 2.000,- Kč. K podání žádosti je nutná přítomnost zákonného zástupce i přítomnost dítěte k pořízení jeho snímku. K převzetí cestovního pasu stačí přítomnost zákonného zástupce.

Potřebné doklady:

Jsou shodné s těmi uvedenými výše v žádostech o cestovní pas vyhotovený ve lhůtě 30 dnů.

Podrobné informace k podání žádosti o vydání cestovního dokladu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky


Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo a za jakých podmínek

Kdo ohlašuje místo pobytu: 

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis), vzor formuláře lze stáhnout zde (pdf, 200 kB)
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Formuláře

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.

Poplatky a termíny 

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.


Úřední hodiny:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V červnu, červenci a srpnu 2019 bude v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel OOS polední přestávka každé pondělí až čtvrtek, a to od 12:00 do 13:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8.00–18.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–18.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–12.00

Iveta Císařová
referentka

tel. 222 116 511
e-mail ivetac@praha3.cz

Ing. Martin Dušek
referent

tel. 222 116 541
e-mail martind@praha3.cz

Daniela Holečková
referentka

tel. 222 116 560
e-mail holeckova.daniela@praha3.cz

Alena Matušková
referentka

tel. 222 116 588
e-mail alenam@praha3.cz

Katarína Píková
referentka

tel. 222 116 503
e-mail katarinap@praha3.cz

Bc. Michaela Ratzová
referentka

tel. 222 116 541
e-mail michaelar@praha3.cz

Ladislava Stašková
referentka

tel. 222 116 535
e-mail ladislavast@praha3.cz

Mária Víchová
referentka

tel. 222 116 542
e-mail mariav@praha3.cz

Richard Štábl
referent

tel. 222 116 536
e-mail stabl.richard@praha3.cz

Denisa Řeřábková
referentka

tel. 222 116 587
e-mail denisar@praha3.cz

On-line rezervační systém