Adresa odboru: Lipanská 14

vedoucí odboru: PhDr. Eva Hájková

tel. 222 116 251
fax 222 116 351
e-mail Hajkova.Eva@praha3.cz

 • plní funkci odvětvového metodického orgánu vůči kulturním zařízením zřizovaným městskou částí Praha 3, připravuje pro Radu městské části Praha 3 podklady pro výkon funkce zřizovatele (rozpočty, rozbory apod.)
 • sleduje činnost kulturních zařízení v městské části Prahy 3
 • spolupracuje se spolky, sdruženími, společnostmi, nadacemi apod., které se zabývají kulturní činností
 • zprostředkovává informace kulturním a sportovním organizacím, např. o grantech vypisovaných hl. m. Prahou a jinými institucemi
 • organizuje soutěže zájmové umělecké činnosti dětí a mládeže
 • připravuje vlastní kulturní akce
 • soustřeďuje a popularizuje poznatky z historie městské části Praha 3
 • dokumentuje současné dění v městské části Praha 3
 • připravuje podklady pro jednání kulturní komise a pracovní skupiny Programu regenerace MPR a MPZ
 • poskytuje informační a poradenské služby z oblasti kultury
 • vyřizuje stížnosti, náměty a připomínky občanů v oblasti kultury
 • realizuje občanské obřady a slavnosti (vítání dětí, jubilejní svatby, předávání maturitních vysvědčení a výučních listů apod.)
 • zabezpečuje zápisy do "Knihy cti městské části Praha 3" na základě usnesení Rady městské části Praha 3
 • připravuje předávání dalších čestných poct městské části Praha 3 na základě usnesení Rady městské části Praha 3
 • zabezpečuje a rozesílá blahopřejné dopisy starosty jubilantům
 • předává dárkové poukázky jubilantům
 • vede evidenci válečných hrobů, které jsou ve správním obvodu MČ Praha 3, informuje MHMP o počtech a stavu válečných hrobů
 • projednává přestupky a správní delikty dle zákona o válečných hrobech a pietních místech
 • řeší koncepci podpory rozvoje cestovního ruchu v Praze 3 prostřednictvím prezentace kulturních a společenských událostí a pamětihodností na území městské části Praha 3
 • zajišťuje činnosti dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dle svěřených agend.

Památková péče

 • vyjadřuje se k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku
 • vede seznam kulturních památek svého územního obvodu
 • vyjadřuje se k návrhu na zrušení prohlášení věci za kulturní památku

Bc. Petra Mrkvičková

tel. 222 116 325
e-mail Mrkvickova.Petra@praha3.cz
 • organizace kulturních akcí - Žižkovské pivobraní. Vinohradského vinobraní…

Vlasta Prokopová

tel. 222 116 282
e-mail Prokopova.Vlasta@praha3.cz

Irena Kořínková

tel. 222 116 350
e-mail Korinkova.Irena@praha3.cz

Bc. Matěj Hoferek

tel. 222 116 349
e-mail

Hoferek.Matej@praha3.cz

Bc. Natálie Poděbradská

tel. 222 116 154
e-mail podebradska.natalie@praha3.cz