Úřad městské části Praha 3 úspěšně ukončil realizaci projektu zaměřující se na efektivizaci svého fungování.

„Efektivní ÚMČ Praha 3,“ jak se projekt zkráceně nazýval, byl projektem podporovaným Evropským sociálním fondem v České republice - Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ (OP LZZ). Jeho hlavním cílem bylo zlepšit efektivnost Úřadu MČ Praha 3, zkvalitnit jeho řízení a v návaznosti zlepšit kvalitu veřejných služeb, které úřad poskytuje.

A co všechno projekt úřadu přinesl?

V rámci projektu byl zpracován nový strategický plán rozvoje městské části na období let 2014 – 2020. Do přípravy tohoto dokumentu byli zapojeni kromě zástupců úřadu a politické reprezentace i představitelé občanské společnosti. Na otevřených setkáních pracovních skupin (tzv. focus groups) byly řešeny jednotlivé oblasti rozvoje MČ jako např. školství, zdravotnictví, životní prostředí, doprava, kultura, turismus, bezpečnost apod. Postoje obyvatel Prahy 3 byly zjišťovány pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo cca tisíc respondentů. Na základě poměrně důkladné analýzy současného stavu a přání a představ všech dotčených skupin byly stanoveny nové strategické cíle MČ na období do roku 2020. Strategický plán schválilo Zastupitelstvo MČ v létě 2014. Ke stažení jej naleznete zde. V rámci aktualizace strategického plánu rozvoje byla zřízena Řídící skupina, složená ze zástupců vedení radnice a odpovědných úředníků, která každoročně kontroluje naplňování strategických cílů a připravuje a schvaluje projektové záměry na příští roky.

V rámci projektu proběhla řada školení pro zaměstnance úřadu. Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení měkkých dovedností. Zdokonalili se tak v komunikaci, zvládání krizových situací nebo například prací s informacemi (to vše na základě aplikace kompetenčních modelů, které ukázaly, v jakých oblastech mají konkrétní zaměstnanci rezervy). V rámci projektu se zaměstnanci účastnili rovněž obsáhlých školení na odborná témata dle svého pracovního zaměření.

Dále v rámci projektu proběhlo důkladné mapování všech procesů na úřadě (tzv. tvorba procesní mapy a implementace procesního řízení). Komplexní zmapování procesů umožnilo realizovat určitá opatření v organizační struktuře, která vedla ke snížení nákladů na provoz úřadu a k efektivnějšímu uspořádání všech agend. Zavedené procesní řízení je rovněž důležitým krokem k prohlubování principů eGovernmentu, tedy průběžné elektronizace agend, přechod „od papíru“ do světa informačních technologií, využívání datové komunikace ve všech oblastech veřejné správy.

V souvislosti s realizací projektu byla na úřadě zřízena projektová kancelář a přijaty základy pro přijetí projektového řízení, které najde uplatnění zejména při přípravách a vyhodnocování projektových záměrů již výše zmíněného strategického plánu.

Závěrem je třeba konstatovat, že právě díky účasti radnice v obdobných projektech se úřadu daří držet vysoký standard nabízených služeb občanům.

Operační program "Lidské zdroje a nezaměstnanost"

Reg.č: CZ. 1 .04/4. 1 .01/89.00044

Výše dotace: 6 047 868,- Kč. Zahájení: 1. 1. 2013. Doba trvání: 30 měsíců. Ukončení: 30. 6. 2015.