Jedná se o mezinárodně rozšířený a uznávaný sebehodnotící model využívaný ve veřejné správě, jehož dlouhodobá aplikace by v rámci úřadu měla vést k dalšímu zkvalitňování jeho služeb.

Model CAF - Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec) byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu - EIPA jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě. Model CAF je volně šiřitelný nástroj, za jehož použití se nemusí platit žádný licenční poplatek. Obsahuje soubor devíti kriterií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Kriteria se dělí do dvou kategorií - předpoklady organizace (vedení, management lidských zdrojů, strategie a plánování, partnerství a zdroje) a výsledky organizace (vztah k zákazníkům/občanům, vztah k pracovníkům, vztah ke společnosti, klíčové výsledky činnosti a výkonnosti). Každé kriterium obsahuje další subkriteria (celkem 28), která se bodují dle panelů hodnocení. Pro objektivnější hodnocení jsou ke každému subkriteriu uvedeny příklady. Výsledky sebehodnocení slouží pro management jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále mohou posloužit pro benchmarking (srovnávání) s dalšími úřady v ČR i v Evropě.

Zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují, podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Každoročně organizuje soutěž o získání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Cílem je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování (http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx ).