Obecní byty pro veřejnou soutěž:

  • Veřejná soutěž o nájem obecních bytů je založena na principech aukce, konané mimo režim zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; účelem soutěže je pronájem bytů městské části Praha 3 fyzickým osobám transparentním způsobem za účasti veřejnosti.
  • Byty jsou vítězným účastníkům pronajímány za účelem uspokojování jejich bytové potřeby. Využívání vysoutěžených bytů za účelem poskytování krátkodobých podnájmů nebo ubytovacích služeb třetím osobám (zejména prostřednictvím internetových portálů k tomu sloužících) je považováno za hrubé porušení povinnosti nájemce a za důvod k neprodloužení nájemní smlouvy nebo dání výpovědi z nájmu bytu.
  • Veřejné soutěže se lze účastnit pouze osobně (nikoliv prostřednictvím zmocněnce), na základě prokázání totožnosti a následné registrace na „Registrační listině“ účastníků.
  • Soutěž probíhá s neomezenou účastí veřejnosti (přihlížejících) s ohledem na kapacitu místnosti, kde soutěž probíhá.
  • Soutěž je pořádána v českém jazyce.