Nabídka dlouhodobě volných nebytových prostor, které nebyly pronajaty v rámci výběrového řízení.

Žádost o volný nebytový prostor může být podána osobně, doručovací službou či elektronicky na Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85 Praha 3.

Žádost musí obsahovat:

  • specifikaci nebytového prostoru (číslo nebytového prostoru a adresu)
  • výši nabízeného nájemného v Kč za m2 a rok (nájemné nesmí být nižší než je nabízená výše nájmu)
  • popis činnosti, kterou chce uchazeč v daném prostoru provozovat
  • identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení /název, datum narození/IČO, adresu bydliště/sídlo, telefonní kontakt a email.

Na pronájem dlouhodobě volných nebytových prostor se vztahují Pravidla pronajímání nebytových prostor městské části Praha 3.

Žádost bude projednána na nejbližším jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost.
Po schválení žádosti Radou MČ Praha 3 bude zveřejněn záměr pronájmu a následně bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva.

MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny žádosti a dále žádosti, které nebudou obsahovat potřebné údaje.
Prohlídky dlouhodobě volných nebytových prostor jsou možné po domluvě s Odborem vedlejší hospodářské činnosti.