Na základě usnesení č. 757 ze dne 6. 11. 2019 byly přijaty směrnice Rady městské části k provoznímu řádu zasedacích místností.

Komerčně mohou být pronajaty tyto místnosti:

  1. Zasedací sál zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9
  2. Zasedací místnost 301, Lipanská 7
  3. Zasedací místnost 309, Lipanská 7
  4. Předsálí obřadní síně, číslo dveří 223, Havlíčkovo nám. 9
  5. Svatební síň a kruhový salonek, Havlíčkovo nám. 9
  6. Galerie Toyen, Milešovská 1

místnost

správce místnosti

cena pronájmu (vč. DPH)*

Zasedací sál zastupitelstva

sekretariát tajemníka

10 000,- za akci**

Zasedací místnost 301

sekretariát tajemníka

2 000,- za akci

Zasedací místnost 309

sekretariát tajemníka

4 000,- za akci

Předsálí obřadní síně

odbor občansko správní, oddělení matrik

5 000,- za akci

Svatební síň a kruhový salonek

odbor občansko správní, oddělení matrik

10 000,- za akci

Galerie Toyen***

odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení informační centrum

500,- za hodinu

* Při požadavku na využití techniky (ozvučení, promítání) je cena navýšena o 20 %.
** Přesahuje-li akce 6 hod, s každou další započatou hodinou se cena navyšuje o 1000,- Kč.
 *** Při pravidelných dlouhodobých pronájmech galerie Toyen je cena snížena o 50 %.

Pronájmy mohou probíhat v pondělí až čtvrtek maximálně v rozmezí 9.00–19.00 a v pátek 9.00–15.00. Výjimky podléhají schválení tajemníka úřadu.

Cena pronájmu je stanovena za konání akce následovně:
Uvedené ceny pronájmu musí být zaplaceny minimálně tři dny před konáním akce prokazatelně složenou částkou v pokladně Úřadu městské části Praha 3, případně bezhotovostně na č. účtu 29022-2000781379/0800.

Pro potřebu identifikace plateb zašle správce místnosti písemnou informaci (možno i emailem) do oddělení účetnictví odboru ekonomického. Informace musí obsahovat identifikaci plátce, částku, datum do kdy má být úhrada provedena, určení místnosti a v případě plátce DPH požadavek na vystavení daňového dokladu (faktury), obsahující náležitosti dle směrnice o oběhu účetních dokladů. Pro zpětnou informaci o provedení úhrady v pokladně poslouží plátcem obdržený příjmový pokladní doklad. V případě bezhotovostní úhrady zodpoví oddělení účetnictví OE dotaz na úhradu na základě požadavku správce místnosti (možno i na telefonický dotaz).

Na pronájem místnosti není právní nárok. Správce místnosti může v odůvodněných případech pronájem odmítnout. Od úhrady nájemného jsou osvobozeny a místnosti jsou oprávněny využívat bezplatně zastupitelské kluby Zastupitelstva městské části Praha 3.

Od úhrady nájemného jsou osvobozeny a místnosti jsou oprávněny využívat pouze za úhradu administrativního poplatku ve výši 500,- Kč:

  • politické strany a hnutí, které obdržely ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 3 samostatně nebo v rámci společné koalice alespoň 3% hlasů, a to maximálně 2x ročně,
  • neziskové organizace pro akce vykonávající činnost ve veřejném zájmu ve prospěch občanů městské části Praha 3 (splnění této podmínky posuzuje správce místnosti a následně schvaluje tajemník úřadu), a to maximálně 2x ročně.