DOTAZ: Jsem starobní důchodce, bydlím v nájemním bytě, kde hradím vysoké poplatky. Kde mohu požádat o příspěvek na bydlení?

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
příspěvek na bydlení patří mezi nepojistné sociální dávky, jejichž agenda spadá plně do kompetence příslušného kontaktního pracoviště oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR, dle místa trvalého pobytu žadatele o tyto dávky. Kontaktní pracoviště oddělení nepojistných sociálních dávek pro občany Prahy 3 sídlí v I. patře na adrese Seifertova 51, Praha 3. Oddělení nepojistných sociálních dávek ÚP ČR přijímá žádosti o dávky vyplněné na předepsaných tiskopisech, které jsou k dispozici na kterémkoli kontaktním pracovišti nepojistných sociálních dávek Úřadu práce nebo jsou ke stažení z webových stránek MPSV http://portal.mpsv.cz/forms (integrovaný portál MPSV, odkaz formuláře). S vyplněním a podáním žádostí Vám mohou pomoci sociální pracovnice odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, II. patro – kontakt: Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.


DOTAZ: Kde se vyřizuje žádost o vdovský důchod a jaké jsou třeba doklady?

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
žádost o důchod s Vámi sepíše příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, osoby s trvalým bydlištěm v Praze žádají o vdovský důchod (příp. vdovecký, starobní, sirotčí) na kterémkoli územním pracovišti důchodového oddělení Pražské správy sociálního zabezpečení, kde s žadateli o důchod žádost sepíší. Pro občany Prahy 3 je nejlépe dostupné územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení, které sídlí na adrese Olšanská 3, Praha 3. Pro vyřízení žádosti o vdovský důchod je třeba doložit: občanský průkaz žadatelky i zemřelého manžela (pokud dosud nebyl odevzdán), úmrtní list, oddací list, rozhodnutí o přiznání důchodu manžela (je-li k dispozici), pokud však ke dni smrti nebyl přiznán, pak je třeba doložit dobu pojištění manžela včetně náhradních dob pojištění (potvrzení zaměstnavatele, vojenskou knížku, vysvědčení ze studia, potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.), rozhodnutí o přiznání důchodu žadatelce (pokud je k dispozici).   


DOTAZ: Otec je dlouhodobě hospitalizován a není schopen přebírat důchod, který mu chodí poštovní poukázkou. Jak tuto situaci řešit?

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
občanům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami důchod přijímat, a hospodařit s ním může obecní úřad ustanovit zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění. Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 a § 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případě, kdy se výplatou důchodu dosavadnímu příjemci nedosahuje účelu, ke kterému má dávka sloužit. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný.

Žádost se podává na příslušném formuláři, který je k dispozici na OSV ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, II. patro nebo na www.praha3.cz.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává osoba, která chce být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného, popřípadě oprávněný příjemce důchodu. Žádost podepisují obě zúčastněné osoby, pokud je tohoto úkonu oprávněný schopen.

K žádosti je třeba předložit:

  • občanský průkaz žadatele a občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění
  • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod
  • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena

Podáním písemné žádosti a doložením všech potřebných dokladů je zahájeno správní řízení. Rozhodnutí je vydáno v co možná nejkratším čase. Pravomocné rozhodnutí je následně zasláno plátci dávek důchodového pojištění, který zajistí výplatu dávek důchodového pojištění přímo k rukám zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění. 

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven nebo zvláštní příjemce neplní své povinnosti, může být na žádost, původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce, zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Žádost vyřizuje Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, oddělení sociální práce, Seifertova 51, II. patro, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.


DOTAZ: Kde si mohu požádat o průkaz ZTP a parkovací průkaz?

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
žádosti o průkazy občanů s těžkým zdravotním postižením (ZTP) vyřizuje příslušné oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR – pro občany s trvalým bydlištěm v Praze 3 je to kontaktní pracoviště oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce pro Prahu 3, které sídlí v I. patře na adrese Seifertova 51, Praha 3. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech, které jsou k dispozici na kterémkoli pracovišti nepojistných sociálních dávek ÚP ČR nebo na internetových stránkách MPSV: http://portal.mpsv.cz/forms. S vyplněním a podáním žádostí Vám mohou pomoci sociální pracovnice odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, II. patro, kde rovněž můžete obdržet tiskopis žádosti – kontakt Bc. Zdeňka Hošková, tel. 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz

Pokud jste držitelem platného průkazu ZTP (příp. ZTP/P), máte nárok na vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Pro vydání parkovacího průkazu je třeba předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz, fotografii o rozměru 35 x 45 mm. Žadatelem o parkovací průkaz je držitel platného průkazu ZTP nebo ZTP/P (případně zmocněnec, či soudem určený opatrovník).

Parkovací průkazy vydává odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3, v kanc. č. 210 ve II. patře Seifertova 51, Praha 3. Parkovací průkaz bude žadateli vydán na počkání, formuláře nejsou předepsány - potřebné údaje jsou vyplněny na místě.

Kontakt: Miluše Hrubá, tel. 222 116 443, e-mail: miluseh@praha3.cz