Oddělení sociální práce

Adresa oddělení: Seifertova 51, Praha 3, II. patro

Sociální pracovníci oddělení sociální práce provádějí v rámci pracovní činnosti komplexní výkon agendy péče o staré občany a o občany zdravotně postižené. Vykonávají terénní sociální práci, v rámci depistážní činnosti vyhledávají občany, kteří potřebují sociální služby, zprostředkovávají poskytování dávek, tj. zejména příspěvku na péči, dávek odvíjejících se od zdravotního stavu, dle vyhl. MPSV č. 182/1996 Sb., a dávek státní sociální podpory. Poskytují seniorům odbornou poradenskou pomoc při řešení sociálních problémů.

Oddělení sociální práce zajišťuje agendu ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a dohlíží na plnění povinností zvláštního příjemce.

Oddělení sociální práce dále přijímá žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, předkládá je k projednání Sociální a zdravotní komisi Rady MČ, vede pořadník čekatelů na přidělení bytu v DPS.

Přijímá též žádosti o připojení k systému tísňového volání AREÍON, který umožňuje osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům co nejdéle setrvat v domácím prostředí, a předkládá je Sociální a zdravotní komisi Rady MČ k projednání.

Veřejný opatrovník se stará o záležitosti seniorů omezených nebo zbavených ve způsobilosti k právním úkonům, a to v rozsahu vymezeném Obvodním soudem pro Prahu 3. Pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životě. Poskytuje též poradenství v této oblasti.

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nabízí seniorům z našeho obvodu možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové, které probíhá na adrese Seifertova 559/51. Kontaktní osobou pro objednání je paní Bc. Zdeňka Hošková, tel. 222 116 451, 222 116 513

Podrobné kontakty na pracovníky odd. sociální práce naleznete ZDE.