Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Svatby, narozeniny, úmrtí, občanství

Níže uvedené informace jsou pouze stručným výňatkem ze zákonů upravujících agendu matrik, změny jména a příjmení, a agendu státního občanství. Vzhledem ke složitosti a nuancím podle konkrétního případu je vždy nutná osobní konzultace na daném úseku.

Všechny cizozemské doklady předkládané matrice musí být přeloženy úředním překladatelem do českého jazyka (s výjimkou slovenského jazyka). Se státy, s nimiž není uzavřena mezistátní dohoda, je nutno všechny doklady superlegalizovat na Zastupitelském úřadu ČR v příslušném státě, nebo je nutno tyto doklady ověřit apostillní doložkou státu, který doklad vydal.

Sňatek

Každý sňatek představuje vstupní návštěvu snoubenců, sepsání dotazníku k uzavření manželství, kontrolu všech dokladů, přípravu sňatku, vlastní obřad, zapsání do knihy manželství, vyhotovení a následně předání (osobně nebo poštou) oddacího listu novomanželům.

Snoubenci mohou uzavřít manželství občanským nebo církevním sňatkem. Církevní sňatek lze uzavřít pouze před církví, která je schválena státem. V případě, že chtějí snoubenci uzavřít sňatek církevní, musí se rovněž předem dostavit na matriku. Podle církve (kostela), kde bude manželství uzavřeno, jim na matrice bude vystaveno na základě předložených dokladů osvědčení o tom, že splňují požadavky zákona pro uzavření manželství. Toto osvědčení platí 6 měsíců. Jestliže bude uzavřen sňatek církevní, nelze již uzavřít sňatek občanský a naopak.

Potřebné doklady od snoubence-cizince:

 • Rodný list

 • Doklad o státním občanství – cestovní doklad

 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • V některých případech potvrzení o rodinném stavu a pobytu

 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

 • Jestliže jste byl/a předtím ženatý/vdaná, pak také rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list.

Více informací o uzavření manželství cizinců najdete např. zde

Poplatky:

 • Sňatek se snoubencem, který nemá v ČR trvalý pobyt – správní poplatek 2000 Kč

 • Sňatek, kdy oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky – správní poplatek 3000 Kč.

Sňatky v Praze 3 probíhají v obřadní místnosti na Žižkovské radnici, Žižkovské věži a v Atriu na Žižkově. V období od května do září také v prostoru Rajské zahrady.

Registrované partnerství mezi osobami stejného pohlaví lze uzavřít před příslušným matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jedna z osob trvalý pobyt. V hlavním městě Praze je to Úřad městské části Praha 1.

Úmrtní matrika

Úmrtní list vystavuje matrika, v jejímž obvodě osoba zemřela, ne kde měla osoba adresu pobytu. Pohřebné bude náležet jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. To za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Změny jména a příjmení

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod. V případě rozvodu manželství se změna příjmení provádí zdarma do 6 měsíců od nabytí právní moci rozvodu manželství formou oznámení k té matrice, kde bylo manželství uzavřeno.

Po této lhůtě, tzn. po 6 měsících od nabytí právní moci rozvodu manželství, se změna příjmení řeší formou žádosti osoby na té matrice, kde je trvalý pobyt žadatele. Správní poplatek činí 100 Kč.

Klasická žádost o změnu jména nebo příjmení cizince, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, se podává v místě trvalého pobytu žadatele/žadatelky. Správní poplatek za změnu jména činí 1 000 Kč, a za změnu příjmení rovněž 1 000 Kč.

Určení otcovství

Provádí se sepsáním „Souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství“ při návštěvě obou rodičů, a to buď ještě nenarozeného, anebo již narozeného dítěte. Jestliže je matkou či otcem dítěte cizinec, který neovládá český jazyk, je potřeba účasti soudního tlumočníka, a to na vlastní náklady. Správní poplatek za souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství se nevybírá.

JE potřeba předložit:

 • Těhotenský průkaz u nenarozeného dítěte nebo rodný list u narozeného dítěte

 • Potvrzení o rodinném stavu matky (svobodná, rozvedená či vdova)

 • Rodné listy obou rodičů a průkazy totožnosti obou rodičů

 • Další dle konkrétní situace matky – např. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela

Zvláštní matrika Brno

Odbor občansko správní, oddělení matrik a státního občanství Úřadu městské části Praha 3 je určen pro styk občanů z Prahy 3 se Zvláštní matrikou v Brně. Tato matrika slouží pro zápis matriční události státních občanů České republiky, kteří se narodili, nebo uzavřeli manželství anebo zemřeli v cizině. Žadatel při osobní návštěvě matriky předloží cizozemské doklady s konkrétní matriční událostí, které musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Některé státy mají s ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o vyšším ověření: doklady musí být ve státě, který je vydal, opatřeny tzv. “Apostillou”, nebo superlegalizovány. Sepsaná žádost se zasílá do zvláštní matriky v Brně, kde po legalizaci matriční události, jež nastala mimo území ČR, následně vydají žadateli český matriční doklad.

Státní občanství České republiky

Od 1. 1. 2014 je platný nový zákon o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb.

Osvědčení o státním občanství České republiky

K vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba vyplnit žádost a dotazník, včetně podpisu zletilého žadatele anebo nezletilého dítěte po dovršení 15 let věku. K žádosti je třeba předložit vždy rodný list, doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství, pokud žadatel disponuje cizím státním občanství, dále dle rodinného stavu žadatele oddací list, doklad o vzniku partnerství, doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela/partnera. Případně další doklady potřebné pro zjištění státního občanství (např. rodné listy rodičů). Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je 100 Kč. Žádost se podává u příslušného úřadu dle trvalého pobytu či posledního trvalého pobytu žadatele.

Nabývání státního občanství České republiky narozením a určením otcovství

Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič v době narození dítěte státním občanem České republiky, a toto dítě se narodilo za trvání manželství rodičů. Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv.

Narozením dále nabývá státní občanství České republiky i dítě, které se narodí na území České republiky, a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (apatridou), pokud jsou oba rodiče dítěte bez státního občanství a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Situace, kdy rodiče nejsou manželé, otec je občan České republiky a otcovství dítěte bylo určeno souhlasným prohlášením: Dítě ze zákona (automaticky) nabývá státní občanství České republiky, jestliže:

 • Matka dítěte je občankou členského státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska;

 • Nebo matka dítěte je zcela bez státního občanství;

 • Nebo matka dítěte má povolený trvalý pobyt na území ČR.

Pokud matka dítěte nespadá do těchto skupin, dítě nabývá ze zákona státní občanství České republiky, když rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku.

Ze zákona dále nabývá státní občanství České republiky dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan České republiky.

Pokud dítě nenabylo ze zákona určením otcovství státní občanství České republiky, mohou rodiče podat žádost o udělení státního občanství pro dítě.  

Zvláštní případy nabytí státního občanství České republiky u dětí:

 • Dítě osvojené (adoptované), je-li alespoň jeden z adoptivních rodičů státním občanem České republiky.

 • Dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit.

 • Dítě narozené na území České republiky, které je bez státního občanství a je soudem svěřeno do některé formy náhradní péče.

Udělení státního občanství České republiky

Na Odbor občansko správní, oddělení matrik a státního občanství Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, II.patro, podávají cizinci s adresou trvalého pobytu v Praze 3 žádost o udělení státního občanství ČR. Pracovník odboru při osobní návštěvě podá zájemcům o udělení státního občanství ČR všechny potřebné informace, včetně přehledu dokladů, které jsou k žádosti potřebné doložit.

Udělování státního občanství České republiky se řídí § 11- §27 zákona č.186/2013 Sb. O žádosti rozhoduje výhradně Ministerstvo vnitra ČR, lhůta na vyřízení je 180 dnů ode dne, kdy byla žádost Ministerstvu vnitra doručena.

Zákon výslovně stanoví, že na udělení státního občanství České republiky není právní nárok. Státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního. Žadatel neprokazuje pozbytí svého dosavadního státního občanství (je možné dvojí či víceré občanství).

Žadatel musí mít na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

 • a) po dobu alespoň 5 let,

 • b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o občana státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, nebo

 • c) má trvalý pobyt kratší než 5 let, ale celková doba jeho nepřetržitého oprávněného pobytu území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka a orientaci v ústavním systému a v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Bližší informace o zkouškách najdete na www.cestina-pro-cizince.cz.

S ohledem na podmínku, že žadatel musí ovládat český jazyk (až na zákonem dané výjimky), jsou ostatní informace podrobně k dispozici v českém jazyce na příslušné matrice.

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením — §35 zákona č. 186/2013

Tzv. druhá generace cizinců žijících na území České republiky může nabýt státní občanství České republiky prohlášením. Prohlášení může učinit cizinec ve věku od 18 let, který ještě nedovršil 21 let, má na území České republiky povolen trvalý pobyt a nejpozději od dosažení věku 10 let se až k datu učinění prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky. Dále bude muset být prokázáno, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Adresa, telefon, úřední hodiny

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, 2. patro, dveře č. 224 – 225, +420 222 116 230, +420 222 116 231, +420 222 116 232, +420 222 116 233, +420 222 116 234, +420 222 116 213

Úřední hodiny

Login