• Ústavní právo na územní samosprávu na úrovni obcí bylo zakotveno v ústavním zákoně č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů. Následná reforma místní správy, spočívající ve zrušení soustavy národních výborů a obnovení územní samosprávy, byla poté provedena ve vztahu k hlavnímu městu Praze zejména zákonem ČNR č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze. Citovaný zákon byl posléze zrušen a nahrazen novým zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.
  • Hlavní město Praha je obcí (a dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně | samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, je zároveň krajem).
  • Hlavní město Praha se člení na městské části. Vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze, případně zvláštní zákony, a jednak Statut hlavního města Prahy, který vydává hlavní město Praha formou obecně závazné vyhlášky.
  • Městská část v rozsahu daném zákonem a Statutem plní úkoly v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy) na katastrálním území Žižkov a částech katastrálních území Strašnice, Vinohrady a Vysočany.
  • Městská část v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Městská část má vlastní rozpočet a za podmínek stanovených zákonem a Statutem hospodaří podle něj.
  • Městská část zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů.
  • Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části,(které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti). Zastupitelstvo může jako své poradní orgány zřídit výbory (vždy zřizuje výbor finanční a kontrolní), zatímco rada městské části může jako své poradní orgány zřídit komise. Městskou část zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí souhlas zastupitelstva městské části nebo rady městské části může provést jen po jejich předchozím schválení.