A4 A3  
černobílá kopie jednostranně 2 Kč 4 Kč  
černobílá kopie oboustranně 4 Kč 8 Kč  
černobílý tisk 2 Kč 4 Kč  
zhotovení snímku pomocí digitálního přístroje barevně 5 Kč 10 Kč  
Technický nosič dat
CD 30 Kč
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
1 hod 250 Kč

Určující podmínky:

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.  
Všechny druhy dokumentů a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

Související dokumenty