Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory MHMP. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Rada městské části Praha 3.

Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodoval v I. instanci.

Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městské části Praha 3 se podávají písemně poštou na adresu úřadu - Úřad městské části Praha 3, příslušný odbor, adresa příslušného odboru. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3, 130 85 nebo Seifertova 51, Praha 3.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud má účastník řízení právo se proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.