a)     adresa pro doručování dokumentů v listinné/analogové podobě:

 • Městská část Praha 3
 • Úřad městské části
 • Havlíčkovo nám. 700/9
 • 130 00  Praha 3

Tato adresa je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

b)     úřední hodiny podatelen:

Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30)
Seifertova 51 (přízemí)

 

V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:

pondělí

8—13 h

středa 12—17 h

c)     elektronická adresa podatelny, která je adresou elektronické pošty:

podatelna@praha3.cz (pro úřední podání)

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: podatelna@praha3.cz, případně volejte na tel. 222 116 429.

d)    identifikátor datové schránky:

eqkbt8g

e)     další možnosti elektronické komunikace:

emailové adresy zaměstnanců úřadu (pro neúřední komunikaci)

f)      přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou formáty specifikované platnou legislativou.

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané na adresu elektronické pošty jsou:

 • formát *.txt (prostý text – CP 852,1250)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.jpg (grafický formát)
 • formát *.pdf (soubory Adobe Portable Dokument)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word verze 1997-2003)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel verze 1997-2003)
 • formát *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word verze 2007-2013)
 • formát *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel verze 2007-2013)

Název souboru musí obsahovat uvedené přípony.

V datové zprávě a v přílohách není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat odkazy na jiné zdroje mimo samotný dokument (např. odkaz na stažení souboru z Internetu apod.). Pokud by datová zpráva takové odkazy obsahovala, nebude na ně brán zřetel, a taková datová zpráva může být i odmítnuta.

Datová zpráva nesmí obsahovat spustitelné soubory (exe, bat, vbs, dll, com apod.). Datové zprávy obsahující takový typ příloh budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnuty a smazány.

Velikost datové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 20 MB.

Doručení datové zprávy opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha3.cz se odesílateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy. Tato zpráva obsahuje „ Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisů“ a je opatřena zaručenou systémovou značkou městské části Praha 3. Pokud odesílatel neobdrží toto potvrzení, zpráva nebyla doručena.

V případě, že datová zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha3.cz obsahuje neplatný elektronický podpis, je s ní zacházeno tak, jako by nebyla podepsána. Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • elektronický podpis byl vydán neakreditovanou certifikační autoritou
 • obsah datové zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

g)     přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD-ROM/DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660/Joilet

h)     způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích („škodlivý kód“):

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen,

 • je neúplný
 • nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem
 • obsahuje škodlivý kód
 • není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo
 • není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

je odesílatel, je-li možno odesílatele a jeho a kontaktní údaje určit, o zjištěné vadě dokumentu informován prostřednictvím datové zprávy. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možno určit odesílatele neúplného nebo nečitelného doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.