Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 3 provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Správce údajů: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, IČ: 00063517

Oznámení pověřence

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČO: 00063517


identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence
Ing. Milan Stalmacher, kontaktní tel. 792 413 439, e-mail: GDPR@praha3.cz

file pdf  Oznámení GDPR Praha 3

   21.08.2018| PDF (Adobe Acrobat Reader) | 146,00 kB | Stáhnout >


Přestupky

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osobní údaje účastníků řízení, jejich zákonných zástupců, opatrovníků či osob oprávněných jednat za účastníka řízení, a dále osobní údaje osob, od nichž je vyžadována svědecká výpověď.
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, ÚMČ Praha 3, MHMP, soudy, Policie ČR, KČP,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A3787 Řízení o přestupcích

Personální a mzdová agenda, zajišťování vzdělávání úředníků

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové komisí a výborů ZMČ,ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ,MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, orgány činné v trestním řízení, vzdělávací instituce, MV ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování : zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí), životopis
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení, uchazeči o zaměstnání
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 3, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení

Vedení registru dle zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů

 • Účel zpracování: vedení registru oznámení a evidence čestných prohlášení a plnění dalších povinností v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a závazcích
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů
 • Kategorie příjemců: žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků, dlužníci a poddlužníci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A42 Místní poplatky, A405 Správní poplatky, A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Účetní evidence

 • Účel zpracování: účetní evidence
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, číslo bankovního účtu
 • Kategorie subjektu údajů: příjemci, plátci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Stížnosti a petice

 • Účel zpracování: za účelem vyřizování petic a stížností
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou.
 • Kategorie subjektů údajů: stěžovatelé, podavatelé petic (petenti), členové petičního výboru
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 3, členové rady MČ Praha 3, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, číslo a druh ztraceného CD, číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo a druh CD, který byl odňat
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 3 vydal cestovní doklad
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR, MV, MZV, soud, orgány činné v trestním řízení a další orgány v zákonem stanovených případech; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Hlášení pobytu obyvatel:

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha 3
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Správní řízení o zrušení trvalého pobytu

 • Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje;
 • Kategorie subjektu údajů: oprávněná osoba
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR, účastníci řízení a ISEO
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; podoba a podpis občana; titul a vědecká hodnost občana; čísla, série, vydání a platnost občanského průkazu; čísla, vydání a platnost potvrzení o občanském průkazu; další údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 3 vydal občanský průkaz nebo žádají o jeho vydání
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1261 Poskytování informací

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 3
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí, A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A 1262 Volby do Evropského parlamentu

Volební komise:

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí

Zajištění voleb - příprava kandidátních listin:

 • Účel zpracování: zajištění voleb - příprava kandidátních listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, popisné údaje: vzdělání, zaměstnání, příslušnost k politické straně
 • Kategorie subjektu údajů: kandidáti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281Volby do zastupitelstev obcí  A 1183 Volby do Parlamentu České republiky

Přísedící soudu

 • Účel zpracování: volba přísedících soudu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje další údaje dle § 45 živnostenského zákona, výpis z RT a Výpisy z OR a dotazy do CEO (propojeny s IS RŽP)
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Obvodní soud pro Prahu 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list, podnikatel, odpovědný zástupce
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ, orgány státní správy, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci v ČR (příp. v zahraničí)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Institut veřejného opatrovníka

 • Účel zpracování: Institut veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, jiné údaje (rozsudek) nutné k zajištění výkonu institutu veřejného opatrovníka (jedná-li se o svěřenou osobu)
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, soud a orgány činné v trestním řízení, státní orgány a organizace, soukromé instituce, pojišťovny, zdravotnická zařízení, další organizace v závislosti od konkrétního případu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, soudy, Probační a mediační služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Osvědčení o státním občanství

 • Účel zpracování: osvědčení o státním občanství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství,
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR, žadatel, zákonný zástupce, zplnomocněný zástupce, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, popisné údaje a údaje o jiných osobách vedené v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby,
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské vojenské velitelství, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ, fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků pro jejich úřední potřebu, statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence - Určení otcovství (přehled vydaných zápisů o určení otcovství)

 • Účel zpracování: evidence - Určení otcovství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vyhotovení Zápisu o určení otcovství
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, žadatelé o doručení k příslušné matrice (dle narození dítěte)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Institut veřejného opatrovníka

 • Účel zpracování: Institut veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, jiné údaje (rozsudek) nutné k zajištění výkonu institutu veřejného opatrovníka (jedná-li se o svěřenou osobu)
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, soud a orgány činné v trestním řízení, státní orgány a organizace, soukromé instituce, pojišťovny, zdravotnická zařízení, další organizace v závislosti od konkrétního případu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé

 • Účel zpracování: agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálně-právní ochrana dětí, A530 Sociální služby

Agenda nepřizpůsobivých osob a osob žijících odlišným způsobem života

 • Účel zpracování: agenda nepřizpůsobivých osob a osob žijících odlišným způsobem života
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A530 Sociální služby

Agenda pohřebnictví - zajištění pohřbů na náklady MČ

 • Účel zpracování: agenda pohřebnictví - zajištění pohřbů na náklady MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, jiné údaje: datum úmrtí, vyjádření lékaře
 • Kategorie subjektu údajů: osoby zesnulé na území MČ, jejichž pohřbení zajišťuje MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, pohřební služba, notářství, Policie ČR, orgány státní správy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

 • Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, rodné číslo, státní příslušnost, zdravotní stav, majetkové poměry, trvalý pobyt, adresa bydliště nebo adresa pro doručování, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, další údaje  v souladu se z. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: nezletilé dítě, zákonný zástupce, další osoby, stanovené zákonem/partner rodiče, prarodiče, popř. jiná blízká osoba, žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, soudy, příp. státní zastupitelství, jiné orgány SPOD dle příslušnosti (obecní úřady, krajské úřady, MHMP, MPSV, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), Policie ČR,  vězeňská služba,  Probační a mediační služba, veřejný ochránce práv, zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, úřady práce, zdravotnická a školská zařízení, orgány sociálního zabezpečení,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálně-právní ochrana dětí,

Evidence žadatelů do Domu s pečovatelskou službou

 • Účel zpracování: evidence žadatelů do Domu s pečovatelskou službou
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, citlivé údaje: informace o zdravotním stavu (vyjádření lékaře), údaje o jiné osobě: údaje o manželovi (manželce), jiné údaje: výměr důchodu
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přidělení bytu v DPS, osoby blízké
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Rada MČ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Stavební řízení

 • Účel zpracování: vedení stavebního řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: umístění, rozsah a popis stavby
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, stavebník (žadatel)
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené orgány apod. v souladu s právní úpravou, veřejnost (doručování veřejnou vyhláškou), Katastr nemovitostí, ÚMČ Praha 3, MHMP, Český statistický úřad, Ministerstvo zemědělství
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda územního plánování

 • Účel zpracování: agenda územního plánování
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, ÚMČ Praha 3, MHMP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Vydávání vyjádření za MČ a koordinované stanovisko

 • Účel zpracování: vydávání vyjádření za MČ a koordinované stanovisko
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci (příp. správci) objektů, uživatelé, zplnomocněné osoby na základě plné moci vlastníka nebo uživatele objektu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství (silniční správní úřad)

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, HZS, ZZS, Městské části
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Činnosti na úseku samosprávy a údržby pozemních komunikací (silniční správní úřad)

 • Účel zpracování: Činnosti na úseku samosprávy a údržby pozemních komunikací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci pozemků
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ

 • Účel zpracování: Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci, zaměstnanci MČ, členové RMČ, ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, RMČ, ZMČ, obyvatelé MČ Praha 3, další osoby podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Adresář členů Zastupitelstva a komisí

 • Účel zpracování: Adresář členů Zastupitelstva a komisí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje: politické postoje (politická příslušnost) 
 • Kategorie subjektu údajů: členové ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: veřejnost (zveřejnění na webových stránkách MČ)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Oceňování životních událostí občanů MČ

 • Účel zpracování: Oceňování životních událostí občanů MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: obyvatelé MČ Praha 3
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Soudní spory MČ

 • Účel zpracování: soudní spory MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žalobce, žalovaný
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, příslušný soud
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Smlouvy a objednávky MČ

 • Účel zpracování: smlouvy a objednávky MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 3
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, ISRS, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, jiné ÚMČ dle zákona
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Evidence, správa a údržba majetku MČ

 • Účel zpracování: Oceňování životních událostí občanů MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o převod, nájem či výpůjčku, vlastníci nemovitostí, které jsou předmětem záměru MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Katastr nemovitostí, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, Finanční úřad, notáři, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, realitní kanceláře, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, jiné ÚMČ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) zřizovaných MČ Praha 3

 • Účel zpracování: výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 3
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, popisné údaje: dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeči (účastníci výběrových řízení)
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 3, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Jmenování a odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 3

 • Účel zpracování: jmenování a odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 3
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození
 • Kategorie subjektu údajů: ředitelé příspěvkových organizací
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 3, Rada MČ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území MČ Praha 3
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo životního prostředí
 • Magistrát hl. m. Prahy, obecní úřady, ČIŽP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy)

Vydávání loveckých a rybářských lístků

 • Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis (opis) z RT
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Magistrát hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A946 Státní správa rybářství, A943 Myslivost

Ochrana veřejné zeleně a státní ochrana přírody a krajiny (Povolování kácení dřeva)

 • Účel zpracování: ochrana veřejné zeleně a státní ochrana přírody a krajiny
 • (Povolování kácení dřeva)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, LV
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Magistrát hl. m. Praha, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Odpadové hospodářství

 • Účel zpracování: odpadové hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,  IČ, údaje o provozovně (adresa), kde je nakládáno s odpady
 • Kategorie subjektu údajů: původci odpadů, osoby nakládající s odpady
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Ochrana zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: ochrana zvířat proti týrání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé zvířat, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, Městská veterinární správa v Praze
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Správce údajů : Technická správa komunikací a.s.

Vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti se zavedením zón placeného stání

 • Účel zpracování: vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti se zavedením zón placeného stání na území Městské části Praha 3
 • Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, registrační značka motorového vozidla
 • Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba - vlastník nebo provozovatel motorového vozidla s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území městské části nebo vlastník nemovitosti na území městské části
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 3, MHMP, osobní údaje jsou ukládány pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou hl.m. Prahy pro potřeby kontrolní činnosti a samotného subjektu osobních údajů. Správce údajů provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dalším příjemcem nebo zpracovatelem osobních údajů může být hl. město Praha, a to za stejným účelem jako městská část Praha 3
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy