• Žádost ze dne 3. 12. 2014
  14.01.2015

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v III. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika příp... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 10. 2014
  02.12.2014

  Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 11. 2014
  02.12.2014

  Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: Dne 7. l... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 11. 2014
  30.11.2014

  Žádám o poskytnutí informace, jakým rozhodnutím vašeho úřadu došlo k rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby podzemních nádob na tříděný odpad umístěných na pozemku 1673/3 v katastrálním území ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 11. 2014
  30.11.2014

  Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, obdržel dne 19. 11. 2014 postoupením odborem dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 10. 2014
  19.11.2014

  Žádám, s ohledem na odpověď Městské části Praha 3 ze dne 21.10. 2014 vedené pod sp. Zn. UMCP3 093623/2014, ve které bylo popřeno uzavření jakékoliv smlouvy mezi subjektem Green Life s.r.o., IČ: 27... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 10. 2014
  15.11.2014

  Dobrý den, vzhledem k nedávno proběhlým komunálním volbám vás proto žádám podle zákona 106/99 Sb. o informaci týkající se voličských seznamů: Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 10. 2014
  29.10.2014

  Vážení, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k Informacím; Vás žádám o poskytnuti Informaci, konkrétně o kopli faktury, jejíž předmětem byla úhrada nákladů za zhotoveni ... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 10. 2014
  20.10.2014

  Vážení, žádám o poskytnutí informace ohledně pozemku parc.č.4303/3 v k.ú.Vinohrady (dále jen „pozemek"). Pozemek byl svěřen Městské části Praha 3 na základě usnesení č. 7/50 ze dne 31. 5. 2007. Odbor ... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 9. 2014
  20.10.2014

  Žádám o sděleni informace jaká(é) smlouva(y) byla(y) uzavřena(y) Mezi Městskou částí Pra ha 3 a společnosti Green Life s.r.o., IČ 27970639 v období od 30.6. 2013 do 31.8. 2014. Dále žádám o poskytnuti... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 9. 2014
  16.10.2014

  Otázka Odpověď 1 a Odpověď 2 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 10. 2014
  07.10.2014

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení vole... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 9. 2014
  01.10.2014

  Vážení, v rámci průzkumu tištěných periodik územně samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat o informace týkající se periodika vaší samosprávy (dále jen periodikum), vydávaného ve smyslu zákona č.... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 9. 2014
  30.09.2014

  Žádám o sdělení informace, jakou částku zaplatil subjekt Green Life s.r.o. za přenechání dispozice k prostoru nachazejícím se na parcele č. 4275/l, 4275/IO, v obci Praha 3, k. ú. Vinohrady ( nám. Jiří... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 9. 2014
  25.09.2014

  Vážená paní doktorko, přípisem ze dne 9. září 2014 byla naše kancelář vyrozuměna o skutečnost, že dokumentace ohledně výměníkové stanice, dříve umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady, se nach... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 8. 2014
  12.09.2014

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v II. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika přípa... Celý článek

 • Žádost ze dne 28. 8. 2014
  10.09.2014

  Vážení, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Vás žádám o bezodkladné sdělení termínu, ve kterém bude možné nahlédnout do úplné Projektové dokumentace rek... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 9. 2014
  02.09.2014

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE. 1. Žadatel tímto zdvořile žádá nadepsaný úřad jako správce nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy o poskytnutí níže specifikovaných informací, a to... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 8. 2014
  02.09.2014

  Žádost o poskytnutí informace, Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějš... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 9. 2014
  01.09.2014

  Dobrý den, s odvoláním na Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o tyto informace týkající se podzemních garáží v objektu panelových domů Lupáčova, rekonstruov... Celý článek