Žádost ze dne 3. 12. 2014

14.01.2015
Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v III. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika příp... Celý článek

Žádost ze dne 9. 11. 2014

02.12.2014
Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: Dne 7. l... Celý článek

Žádost ze dne 20. 11. 2014

30.11.2014
Žádám o poskytnutí informace, jakým rozhodnutím vašeho úřadu došlo k rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby podzemních nádob na tříděný odpad umístěných na pozemku 1673/3 v katastrálním území ... Celý článek

Žádost ze dne 19. 11. 2014

30.11.2014
Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, obdržel dne 19. 11. 2014 postoupením odborem dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb... Celý článek

Žádost ze dne 29. 10. 2014

19.11.2014
Žádám, s ohledem na odpověď Městské části Praha 3 ze dne 21.10. 2014 vedené pod sp. Zn. UMCP3 093623/2014, ve které bylo popřeno uzavření jakékoliv smlouvy mezi subjektem Green Life s.r.o., IČ: 27... Celý článek

Žádost ze dne 29. 10. 2014

15.11.2014
Dobrý den, vzhledem k nedávno proběhlým komunálním volbám vás proto žádám podle zákona 106/99 Sb. o informaci týkající se voličských seznamů: Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho... Celý článek

Žádost ze dne 2. 10. 2014

29.10.2014
Vážení, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k Informacím; Vás žádám o poskytnuti Informaci, konkrétně o kopli faktury, jejíž předmětem byla úhrada nákladů za zhotoveni ... Celý článek

Žádost ze dne 5. 10. 2014

20.10.2014
Vážení, žádám o poskytnutí informace ohledně pozemku parc.č.4303/3 v k.ú.Vinohrady (dále jen „pozemek"). Pozemek byl svěřen Městské části Praha 3 na základě usnesení č. 7/50 ze dne 31. 5. 2007. Odbor ... Celý článek

Žádost ze dne 30. 9. 2014

20.10.2014
Žádám o sděleni informace jaká(é) smlouva(y) byla(y) uzavřena(y) Mezi Městskou částí Pra ha 3 a společnosti Green Life s.r.o., IČ 27970639 v období od 30.6. 2013 do 31.8. 2014. Dále žádám o poskytnuti... Celý článek

Žádost ze dne 25. 9. 2014

16.10.2014
Otázka Odpověď 1 a Odpověď 2 ... Celý článek

Žádost ze dne 6. 10. 2014

07.10.2014
Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení vole... Celý článek

Žádost ze dne 22. 9. 2014

01.10.2014
Vážení, v rámci průzkumu tištěných periodik územně samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat o informace týkající se periodika vaší samosprávy (dále jen periodikum), vydávaného ve smyslu zákona č.... Celý článek

Žádost ze dne 9. 9. 2014

30.09.2014
Žádám o sdělení informace, jakou částku zaplatil subjekt Green Life s.r.o. za přenechání dispozice k prostoru nachazejícím se na parcele č. 4275/l, 4275/IO, v obci Praha 3, k. ú. Vinohrady ( nám. Jiří... Celý článek

Žádost ze dne 15. 9. 2014

25.09.2014
Vážená paní doktorko, přípisem ze dne 9. září 2014 byla naše kancelář vyrozuměna o skutečnost, že dokumentace ohledně výměníkové stanice, dříve umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady, se nach... Celý článek

Žádost ze dne 23. 8. 2014

12.09.2014
Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v II. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika přípa... Celý článek

Žádost ze dne 28. 8. 2014

10.09.2014
Vážení, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Vás žádám o bezodkladné sdělení termínu, ve kterém bude možné nahlédnout do úplné Projektové dokumentace rek... Celý článek

Žádost ze dne 2. 9. 2014

02.09.2014
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE. 1. Žadatel tímto zdvořile žádá nadepsaný úřad jako správce nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy o poskytnutí níže specifikovaných informací, a to... Celý článek

Žádost ze dne 15. 8. 2014

02.09.2014
Žádost o poskytnutí informace, Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějš... Celý článek

Žádost ze dne 1. 9. 2014

01.09.2014
Dobrý den, s odvoláním na Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o tyto informace týkající se podzemních garáží v objektu panelových domů Lupáčova, rekonstruov... Celý článek