Žádost ze dne 3. 3. 2013

Vážený pane tajemníku, dovoluji si Vás požádat o sdělení, kdy a kde (datum+url) byla zdejším úřadem zveřejněna výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle §18 zákona č.106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona. Pokud nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta, žádám současně i o sdělení délky prodlení ve dnech než došlo k nápravě. Prosím o zaslání informace v elektronické podobě na adresu jan.luke@ymail.com. S úctou Ing. Jan Lukeš

Vážený pane Lukeši,

v reakci na Vaši žádost ze dne 3. 3. 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji, že Výroční zpráva za rok 2013 byla vyvěšena na webových stránkách MČ Prahy 3 dne 6. 3. 2013.

K prodlevě tří pracovních dnů došlo z důvodu znovuověření zdrojových dat.

S pozdravem Bc. Tomáš Čekal, pověřený zastupováním vedení OVVK