Žádost ze dne 22. 11. 2013

Vážené dámy a pánové, dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva městské části 1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva městské části nárok na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva? 2) Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy, pokud se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů? 3) Je zastupiteli městské části obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby zastupitel přímo s občany? 4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě rozhoduje? Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout elektronicky a prosím o její zaslání na emailovou adresu nahradavydelku@seznam.cz Předem Vám velice děkuji za vyřízení mého požadavku. S pozdravem a přáním hezkého dne, Václav Janeček.

Na základě Vaší žádosti ze dne 22. 11. 2013 Vám sděluji:

1)    Náhrada mzdy nebo prokazatelně ušlého výdělku náleží neuvolněnému členu zastupitelstva za veškeré činnosti, které jsou tomuto členu zastupitelstva určeny městskou částí. Jedná se např. o jednání zastupitelstva městské části, rady městské části, pokud je členem, výborů zastupitelstva a komisí rady, pokud je členem, provádění sňatkových a jiných společenských obřadů, ke kterým má zastupitel oprávnění.

2)    Za účast na komisích rady a výborech zastupitelstva, jichž je neuvolněný člen zastupitelstva členem, mu náhrada mzdy nebo prokazatelně ušlého výdělku náleží.

3)    Pokud neuvolněný zastupitel jedná přímo s občany a tato činnost je mu městskou částí určena, náhrada mzdy nebo prokazatelně ušlého výdělku mu náleží.

4)    Náhradu mzdy neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, vyplácí jejich zaměstnavatel a náhrada je městskou částí poskytována zaměstnavateli na základě jeho žádosti (resp. fakturace).

Náhradu prokazatelně ušlého výdělku neuvolněným členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, vyplácí městská část na základě jejich žádosti. Výše náhrady je dána usnesením zastupitelstva městské části.

O náhradách se nerozhoduje. Náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva přísluší na základě prokázání nároku. Oprávněnost nároku osvědčují osoby, které vedou dokumentaci vztahující se k jednotlivým činnostem, které jsou neuvolněnému členu zastupitelstva určeny.

 

Bc. Simona Poláková, vedoucí oddělení personální práce a mezd