Žádost ze dne 2. 12. 2013

Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2011 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, vkolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem v těchto řízeních v daném období podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu. Prosím o zaslání informace v elektronické podobě. S úctou Ing. Jan Lukeš

Vážený pane Lukeši,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji:

V opatrovnickém soudním řízení zastupoval ÚMČ Praha 3 v roce 2011 nezletilé děti v 575 případech, podrobnějšími údaji o svěření do výchovy matky, do výchovy otce, do střídavé
výchovy dle našeho názoru disponují příslušné obvodní soudy. V roce 2011 bylo podáno 17 návrhů na vydání předběžného opatření. Návrhy na určení lhůty a na výkon rozhodnutí
nebyly podány, byly podány 4 odvolání proti rozhodnutí soudu, nebyla podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.

S pozdravem
Mgr. Vladimír Beran, pověřený zastupováním vedoucího odboru