Žádost ze dne 16. 9. 2013

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany. Pokud jste ve vaší městské části vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu. Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Žádáme o přímé poskytnutí informace v textovém formátu v přímo v těle e-mailové zprávy (prosíme, nepoužívejte pdf). Předem děkujeme za odpověď. S pozdravem Česká pirátská strana.

Vážení,

na vaši žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb., ohledně vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů – volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny PČR (§ 16 odst. 1 zák. 247/1995 Sb.) ván sděluji následující:

Starostka městské části dle ustanovení § 16 odstavec 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů nevyhrazuje v Městské části Praha 3 plochy pro vylepení volebních plakátů.

Rada městské části schválila dne 11. 9. 2013 usnesením číslo 587 možnost využít během volební kampaně v měsíci říjnu 1/4 strany Radničních novin (formát 1/4 strany na výšku, rozměr 138x179 mm) pro každou z volebních stran řádně zaregistrovanou ve volebním kraji hl. město Praha. Jednotná cena za volební inzerát v Radničních novinách je 5 000 Kč.

Podklady je třeba dodat pro říjnové vydání do 20. září jako tiskové PDF (volební strana zodpovídá za správnost dodaných tiskových podkladů) na e-mailovou adresu: rn.inzerce@praha3.cz.

V případě nedodržení termínu dodání nebo technických specifikací tiskových podkladů nebude prezentace volební strany otištěna.

Musí být dodržena zásada rovnosti pro všechny zaregistrované volební strany.

V příloze vám zasílám „Oznámení starosty“ ze dne 16. 9. 2013 a usnesení RMČ č. 587 ze dne 11. 9. 2013.

S pozdravem

Eva Cihelková

Vedoucí odboru občansko správního