Žádost ze dne 11. 6. 2013

Žadatel Společenský časopis Žižkovské žádá odbor: Odbor občansko-správní; Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 3o poskytnutí informace (charakteristika): 1. Jaké subjekty a v jakém rozsahu (konkrétní napili práce), včetně MČ P3, se podílely na přípravě a realizaci akce s názvem Žižkovské pivobraní, konané 7.-8.6.2013 na vrchu Parukářka? 2. Na základě kterého konkrétního rozhodnutí byl ze strany MČ P3 umožněn resp. povolen zábor plochy na vrchu Parukářka, a to pro akci s názvem žižkovské pivobraní, konanou 7.-8.6.2013. Žádáme Vás tímto také o poskytnutí kopie uvedeného rozhodnutí resp. souhlasu či povolení. 3. Prováděli příslušní zaměstnanci ÚMČ P3 v průběhu konání akce s názvem Žižkovské pivobraní 7.-8. 6. 2013 na vrchu Parukářka kontroly dodržování příslušných hygienických norem, příp. jak často a s jakými konkrétními výsledky? Žádáme Vás tímto o poskytnutí kopií protokolů o provedené kontrole či kontrolách. 4. Kdo z volených zástupců resp. reprezentantů MČP3 je konkrétně zodpovědný za pořádání akce s názvem Žižkovské pivobraní, konané 7.-8.6.2013 na vrchu Parukářka? 5. Jak konkrétně probíhala veřejná sbírka ve prospěch obnovy povodněmi zasažené pražské zoologické zahrady, v rámci akce s názvem žižkovské pivobraní, konané 7.-8.6.2013 na vrchu Parukářka, a kdo konkréně veřejnou sbírku povolil? Žádáme Vás tímto o poskytnutí kopie příslušného souhlasu či povolení. 6. Jaký byl celkový výnos z akce s názvem Žižkovské pivobraní konané 7.-8.6.2013 na vrchu Parukářka, který bude či byl zaslán na pomoc pražské zoologické zahradě? Jakým způsobem byl tento výnos počítán? A jakou část z celkového výnosu činil výnos z prodeje pivních sklenic s logem žižkovského pivobraní.

K vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se Žižkovského pivobraní 2013, vám sděluji následující:

1) Na přípravě a realizaci akce s názvem Žižkovské pivobraní na vrchu Parukářka se z 90 % podílela MČ Praha 3, odbor vnějších vztahů a komunikace a z 10% produkční agentura.

2) Vrch sv. Kříže (Parukářka) není zařazen do kategorie parků, jedna se o veřejnou zeleň, stanovisko ke konání akce ve veřejné zeleni vydává Odbor technické správy majetku a investic, jako správce veřejné zeleně. K akci Žižkovské pivobraní bylo vydáno kladné stanovisko, které je přílohou tohoto dopisu.

3) Kontrolu akcí ve veřejné zeleni zajišťuje správce veřejné zeleně, kterým je Odbor technické správy majetku a investic. Zmíněný odbor prováděl kontrolu veřejného pořádku i u akce Žižkovské pivobraní.

4) Za pořádání akce Žižkovské pivobraní odpovídá MČ Praha 3.

5) Na akci Žižkovské pivobraní žádná veřejná sbírka neprobíhala.

6) Celkový výnos akce s názvem Žižkovské pivobraní, konané 7- 8. 6. 2013 na vrchu Parukařka byl odveden do rozpočtu MČ. Zastupitelstvu MČ byl předložen návrh na poskytnutí finančního daru Zoo Praha ve výši 3 mil. Kč, který byl následně zastupitelstvem schválen.

7) Výběr zdravotnického zařízení měla na starosti produkční agentura.

S pozdravem

Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního