Žádost ze dne 11. 4. 2013

Žadatel: Společenský měsíčník ŽIŽKOVSKÉ LISTY, zastoupený Jeronýmem Janíčkem, editorem: žádá: odbor Odbor kancelář úřadu a Odbor vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 (vyplňte pouze v případě, že je Vám známo, kletý odbor je příslušný k podání informace) o poskytnutí informace (charakteristika): Na základě Usnesení Rady městské části Praha 3 (dále jen "Rada") č. 157 ze dne 11.03.2013 vzala Rada na vědomí žalobu společností CCZ a.s., Pražský projekt a.s. a CCY a.s. proti výroku II. a III. usnesení Rady č. 536 ze dne 12.9.2012. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádáme o poskytnutí kopie úplného znění výše uvedené žaloby podané na Městskou část Praha 3, a to včetně příloh.

Vážený pane Janičku,

dovoluji si Vás informovat o řízení ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace. S odvoláním na 11 odst. 2 písm. a) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, Vám musím oznámit, že v tomto případě musíme omezit poskytnutí informace z důvodu plynoucího z citovaného zákona. Dnes, tj. 18. dubna 2013 vyzveme zúčastněné subjekty k vyjádření potřebného souhlasu k poskytnutí dokumentu. Na základě stanoviska dotčených subjektů Vaší žádosti vyhovíme nebo ji zamítneme. O postupu řízení Vás budeme informovat.

Mgr. Michaelal Púčiková

POVĚŘENÁ ZASTUPOVÁNÍM VEDENÍ ODDĚLENÍ OVVK