Žádost ze dne 11. 10. 2013

Vážení, obracíme se na Vás jménem Nadačního fondu proti korupci, se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, IČ: 248 21 659, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 835, ve věci žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáme Vás o poskytnutí informací, respektive odpovědí na níže uvedené otázky týkající se problematiky FK Viktoria Žižkov. V roce 2012 odkoupila městská část Praha 3 od FK Viktoria Žižkov technologii na vyhřívání trávníků s kotelnou: 1) Za jakou cenu MČ P3 tyto technologie odkoupila? 2) Jaký byl účel nákupu této technologie ze strany městské části? 3) Na základě čeho byla tato cena stanovena? 4) Jakou metodikou byl majetek oceněn? 5) Kdo je autorem toho posudku? 6) K jakému účelu MČ Praha 3 tyto technologie využívá? 7) Jaký obrat a zisk generují tyto technologie ve správě městské části Praha 3? 8) Jaká je ekonomická návratnost této investice? V roce 2013 rada městské části Praha 3 rozhodla o rozšíření ostrahy nemovitého majetku MČ Praha 3 také na objekt stadionu FK Viktoria Žižkov: Nadační fond proti korupci Děkujeme za vaše příspěvky 9) Jaký byl důvod tohoto kroku? 10) Jaké měsíční náklady ostraha zmíněného objektu generuje? 11) Jakým způsobem se na těchto nákladech podílí FK Viktoria Žižkov? V roce 2013 rada městské části Praha 3 schválila dar FK Viktoria Žižkov: 12) Jaká byla výše tohoto daru? 13) Jaký byl účel tohoto daru? 14) Proč byl dar schválen mimo standardní grantové schéma? 15) Kolik činí celková suma peněz, kterou městská část Praha 3 v letošním roce podporuje sportovní organizace na svém území? Rada městské části Praha 3 deklarovala zájem odkoupit od Viktorie Žižkov další majetek v areálu jejího stadionu: 16) O jaký majetek se jedná? 17) Jaká je uvažovaná kupní cena tohoto majetku? 18) K jakému účelu tento majetek bude městské části Praha 3 sloužit? 19) Jaká je předpokládaná ekonomická návratnost této investice? Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Informaci požadujeme jako právnická osoba Nadační fond proti korupci, IČO 24821659, zastoupená ředitelem Ing. Petrem Soukenkou, bytem Nehvizdy, Na Vodoteči 333, PSČ 25081. S úctou Ing. Petr Soukenka, ředitel

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zaslané 11.října 2013 sděluji :

Městská část Praha 3 přijala 17. 9. 2002  usnesením zastupitelstva č. 483 Zásady postupu při dostavbě a rekonstrukci městského stadionu při Seifertově ulici. Součástí tohoto usnesení byl i záměr uspořádání majetkoprávních vztahů mezi Městskou částí Praha 3 a FK Viktoria Žižkov a.s. a to odkoupením již zrekonstruovaných tribun a také zrušení smlouvy o výpůjčce části pozemku z května roku 2000, která byla uzavřena na dobu 80 let s jednostrannou obcí na dalších 80 let a neumožňovala Městské části Praha 3 s těmito  pozemky disponovat.

Následně na to byla uzavřena v září 2002 smlouva o koupi severní tribuny včetně její součásti a to budovy pod touto tribunou za cenu 10 mil. Kč a v dubnu 2003 smlouva o koupi jižní a západní tribuny za cenu 13 mil. Kč. Současně byl uvedený majetek pronajmut FK Viktorii Žižkov a.s. za částku 1,2 mil. Kč za rok.

Stručný popis historie uvádíme pro vysvětlení postupu Městské části Praha 3 u Vámi uváděných otázek. Popsaným krokem došlo k tomu, že Městská část Praha 3 se stala cca třetinovým vlastníkem stadionu. Tento stav znemožňuje efektivní nakládání s majetkem ať již formou prodeje a tím okamžitého návratu investic s případným ziskem, nebo pronájem tohoto majetku jako celku za výhodnou cenu pronájmu s co nejkratší ekonomickou návratností.

K zajištění svých investic byla proto Městská část Praha 3 nucena podniknout kroky ke scelení majetku v jejím vlastnictví. Současně je účelné podotknout, že fotbalový stadion Seifertova ulice umožňuje svým technickým vybavením hrát evropské soutěže UEFA a o jeho prodej příp. pronájem jako celku je signalizován významný zájem.

A nyní  jednotlivě k Vašim  otázkám:

A)   Kotelna včetně technického vybavení

1.     Cena 9 494 000,-Kč včetně DPH.

2.     Sjednocení majetku stadionu Seifertova ulice ve vlastnictví MČ Praha 3.

3.     Znalecký posudek č. 2745-55/2012

4.     Metodický postup dle Mezinárodních standardů pro oceňování majetku TIAVSC užitím metod ocenění nemovitého majetku a to metody výnosné, metody zjištění věcné hodnoty, metody  pro ocenění pozemků, metody porovnávací a aplikací těchto metod

5.     Ing. Ladislav Šelepa – znalec nemovitostí,

Ing. Vítězslav Rázek CSc. – znalec movité věci a technologie

6.     Zajištění vytápění hrací plochy fotbalového stadionu pro splnění kritérií UEFA

7.     Nájemní smlouva 1,2 mil. Kč/rok

8.     V současné době cca 20 let

B)   Zhodnocení ceny pozemku rekonstrukcí hrací plochy a realizací vytápění hrací trávníkové plochy

1.     Cena 13 552 000,-Kč včetně DPH

2.     Sjednocení majetku stadionu Seifertova ulice ve vlastnictví MČ Praha 3

3.     Znalecký posudek č. 5194-284/2012

4.     Ocenění je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňování vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., č 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011

5.     Ing. Jan Melš, znalec a odhadce

6.     Zajištění vytápění hrací plochy fotbalového stadionu pro splnění kritérií UEFA

7.     Nájemní smlouva 1,2 mil. Kč/rok

8.     V současné době cca 20 let

Rozšíření ostrahy nemovitého majetku

9.     Vzhledem k tomu, že cca 70% majetku je ve vlastnictví MČ Praha 3 jde o zajištění ostrahy vlastního majetku v době mimo pracovní dobu zaměstnanců FK Viktoria Žižkov a.s., kdy stadion je prázdný tj. od 16hod. do 8hod., ve všední dny a celodenně o víkendech jedním pracovníkem ostrahy

10. Měsíční náklady činí  23 500,-Kč

11. FK Viktoria Žižkov a.s. zajišťuje službu pouze po dobu konání fotbalových zápasů

 

 

 

Dar FK Viktoria Žižkov a.s.

12. Výše daru 2 mil. Kč

13. Podpora klubu ke 110 letému výročí jeho založení

14. Nešlo o schválení mimo standartní grantové schéma. Městská část Praha 3 uděluje granty ze svého rozpočtu na řadu účelů uvedených na webových stránkách MČ               Praha 3. Dále uděluje granty z dotací hl. m. Prahy účelově určené pro podporu sportovních aktivit. Výše uvedený dar byl poskytnut z těchto dotací.

15. K dnešnímu datu 10 333 200,-Kč

Další majetek v areálu stadionu Seifertova ulice

16. -     Čtyři stožáry s umělým osvětlením hrací plochy stadionu

-         Dvoupatrová administrativní budova

-         Konstrukce východní tribuny stadionu

17. Odhady na tento projekt dosud nejsou zpracovány, velmi obecně lze uvažovat o kupní ceně okolo 20 mil. Kč.

18. Konečné sjednocení majetku fotbalového stadionu Seifertova ulice ve vlastnictví Městské části Praha 3 s cílem jeho efektivního využití

19. V případě prodeje tohoto majetku okamžitá s očekávaným ziskem. V případě pronájmu jakou součástí sceleného majetku stadionu max. 15 až 20 let.

Závěrem chceme pouze konstatovat, že jsme připraveni zodpovědět další dotazy k uvedené problematice a poskytnout příslušné dokumenty. Kroky Městské části Praha 3 jsou důsledkem rozhodnutí z období let 2000 až 2003, které jsme na začátku popsali a domníváme se, že právě jimi vynucené scelení majetku fotbalového stadionu Seifertova ulice umožní efektivní a účelnou návratnost investicí Městskou částí vložených.

S pozdravem Ing. Josef Heller, MBA, zástupce starostky