Žádost ze dne 8. 11. 2017

Vážená paní starostko,

podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o odpověď na niže uvedené dotazy.

Na zasedání Rady MČ dne 4. 10. 2017, jste rozšířili počet advokátních kanceláří, které pracuji pro MČ Prahu 3, a uzavřeli další Smlouvy.

Žádám proto o:

  1. zaslání Právního stanoviska k problematice oprav panelových domů po provedené  privatizaci  bytů ze dne  21. 8. 2017,  ke  kterému  má  společnost Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelár zpracovat  revizní stanovisko. Tento požadavek je  obsažen ve Smlouvě o poskytováni  právnl pomoci (víz. bod  1 Smlouvy rozsah poskytovaných služeb) viz. usnesení Rady č. 649 ze 4.10.2017.
  2. konkrétní vysvětlení důvodu uzavrení Smlouvy o poskytování právních služeb s Weinhold Lega!, v.o.s. advokátní kancelář, neboť odůvodnění připojené ke Smlouvě  je  velmi vágní.  Odůvodněni  neodpovídá  pfedmětu  Smlouvy, vekterém se uvádi, že AK  vypracuje  revizní stanoviska k výše zminěnmu "Právnímu stanovisku".
  3. sdělení, o co se jedná, a jaké opravy, proč, a kde se mají provádět, kdo opravy uhradí.
  4. o sděleni, kdo je  autorem  zmíněného  právního  stanoviska  v bodě  1 mého dotazu   a  kdo  zadavatelem  a  jaká částka byla uhrazena   na zpracování stanoviska.
  5. sdělení, proč bylo na Radě dne 4. 10. 2017, schváleno uzavření Smlouvy a poskytování právních služeb s AK - Havel, Holásek & Partners, s.r.o. na zpracování odborného právního stanoviska k možnostem oprav domů, ze strany MČ Praha 3, po provedené privatizaci bytů.

Žádám o zasláni řádné informace, včetně zdůvodnění v tištěné podobě na moji níže uvedenou adresu v zákonné lhůtě.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 8.11.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci zasedání RMČ ze dne 4.10.2017, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  1. Požadované stanovisko zasíláme v příloze.
  2. Vysvětlení je uvedeno v důvodové zprávě usnesení, které je veřejně dostupné zde:/getFile/case:show/id:490324
  3. Předmětem je zateplení bytových domů po realizaci privatizace.
  4. Autorem uvedeného stanoviska je AK Veselý a spol., IČ: 25063383; zadavatelem je městská část  Praha 3, IČ: 00063517; náklady na zpracování byly 14.000,- Kč.
  5. Vysvětlení je uvedeno v důvodové zprávě usnesení, které je veřejně dostupné zde:/getFile/case:show/id:490321

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: stanovisko AK Veselý