Žádost ze dne 5. 4. 2017

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás požádat, ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,v platném znění, o poskytnutí následujících informací.

Úvodem odkazuji na veřejnou diskuzi o urbanistické studiiVrchu sv. Kříže s občany Žižkova, která se konala 2. února 2017 v Kongresovém sále hotelu Olšanka.

 

Jelikož se nejednalo o první setkání s občany na toto téma, zajímalo mě, jak se podařilo realizovat alespoň část slibů z besedy poslední. Odcházel jsem s dojmem, že se zatím snaha vtisknout této, nejen Pražany navštěvované lokalitě, současnou tvář moc nedaří. Je to přirozené a pochopitelné, protože    množství    názorů     a     připomínek     komplikuje     zásadní     řešení     tohoto     místa. Co mě ale zarazilo, byla odpověď na dotaz, proč ještě radnice toleruje provoz hospody, na kterou je vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o odstranění stávající stavby, bylo řečeno, že údajně probíhá nějaký     soud.     K     čemu     se     vztahuje     a     jak     brání     naplnění     soudního  rozhodnutí?

Během   minulého   roku   došlo   kolem  tohoto   objektu   k  mnoha   zásadním   událostem,  které   mě inspirovaly k sepsání tohoto dopisu a položení několika zásadních otázek.

1. Během roku 2016 došlo ke změně provozovatele hospody Parukářka, kterou v současnosti provozuje společnost  "Pivnice Parukářka s.r.o." (IČO 038 16 141).  Zajímá mě,jak je možné změnit provozovatele v objektu, který je určen k demolici?

2. Došlo ke změně provozovate s vědomím Městské části Praha 3?

3. Má nový provozovatel s Městskou částí Praha 3 podepsané příslušné smlouvy o komerčním využití pozemků spadajících pod Prahu 3?

4. Má provozovatel v komerčním pronájmu i prostor podél opěrné kamenné zdi, kde jsou původní lavičky udržované a spravova né Městskou částí Praha 3?

Tento původní mobiliář byl nedávno doplněn o řadu dalších nových pevně ukotvených laviček. To sice zvýšilo kapacitu sedících návštěvníků, ale současně zhoršilo již tak katastrofální možnost použít přilehlé sociální zařízení. Jedná se o mobiliář dodaný Městskou částí Praha 3 nebo se jedná  a majetek jiné strany?


Dne 5. 4. 2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci provozovatele hospody Parukářka, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Objekt není v majetku MČ Praha 3, povinný subjekt neeviduje údaje o provozovateli objektu.

Povinný subjekt neeviduje žádnou platnou nájemní smlouvu k předmětnému pozemku.

Městská část Praha 3 podniká kroky k odstranění stavby. Je vydán exekuční příkaz na provedení náhradního výkonu odstranění stavby objektu provozovny občerstvení. Odbor územního rozvoje byl pověřen pořízením dokumentace pro územní řízení nového objektu občerstvení. Dokumentace je dokončena, projednána a bylo zahájeno územní řízení. Proti řízení byla vznesena stížnost a poté bylo převedeno do řízení odvolacího u nadřízeného orgánu.

O rozšíření množství mobiliáře není povinný subjekt informován.

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního