Žádost ze dne 31. 8. 2017

Věc: Obytný soubor Tulipa Trebešln                                                

Vážená paní, vážený pane,

 

žádáme Vás o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. týkající se termínu konání a pfedmětu všech územních tlzenich, územnlch souborů, stavebních řlzení a ohlášení staveb od ledna 2016 průběžně do roku 2020 ve věci "Změn staveb před jejich dokončenlm" pro objekty:

AB1 (SO 001:9 - 13 podlaží) - 3. etapa výstavby,

 1. 002: 5 - 9 podlaží) - 3. etapa výstavby,
 2. 002: 5 - 9 podlaži) - 2. etapa výstavby,
 3. 002: 5 - 9 podlažl) - 2. etapa výstavby,

F a G (stavební objekt SO 001) a dále objektů viladomů C1 až C5 (stavebnl objekty SO 101/601, SO 1021602, S0/603, ... - 4. etapa výstavby akce Obytný soubor červený Dvůr (současné označení "Obytný soubor Tulipa Třebešín").

 

Důvodem   naší  žádosti  je   podezrení  z nedodržování  zákonných   předpisů  zákona   č.  500/2004   Sb. správního  řádu  a  porušeni naších  práv  účastnit  se  těchto  změnových  řizení jakožto  účastnlka  řízení, kterého se predmětný stavební záměr dotýká. V roce 2015 jsme byli účastníky stavebního řízení, kdy bylo vydáno stavební povoleni spis. zn.: S UMC P3 11654/2014, zn.:OV/2532/14/Kva ze dne 09.03.2015.

 

V souvislosti  s požadavkem  uvedeným  výše  sdělujeme,  že  průběžně  provádíme  vizuální  kontrolu nad probíhající  realizaci  objektů C  a  O  (v  původní dokumentaci  ke  stavebnímu  povoleni jsou tyto  objekty označeny  jako  83  a  84). Touto  kontrolou bylo  zjištěno, že  stavba  je  realizována  v rozporu s původně vydaným  rozhodnutím o umístění stavby zn.: OV/1644/13/Stav s nabytím právní moci 14.11. 2013, jehož změnu jsme u těchto objektů nezaznamenali, včetně reálného průkazu, že stavba je realizována v rozporu s původní hranicí určenou územním rozhodnutlm zn.:OV/1644/13/Stav.

 

Z toho důvodu chceme být i nadále informováni  o průběhu probíhajících  řízení, tj.  o tom, kdy  a jakým způsobem budou veškeré další změny oproti původnímu stavebnlmu povolení schvalovány.

 

Současně chceme  být  informováni  i o dalšlm vývoji  v úpravě  parku Jiřího  Karena,  parc.č.1463/8,  k.ú. Strašnice, zahrnutých do akce Tulipa Trebešin a o řešení  nepřijatelného Zvýšeni dopravní zátěže ve vilové čtvrti v ul.  K červenému dvoru  a křižovatky  K červenému dvoru/Na Třebešíně (lichá  čísla), a  to  i před realizací  Jarovské  spojky  ve smyslu Závěrů zjišťovaclho fízeni  podle zál.č. 10012001 Sb. o posuzováni vlivů na životní prostredí.

 

Bude-li nám v tomto  právu bráněno, považujeme za  naši povinnost obracet se znovu na Váš nadřízený orgán a další kompetentnl orgány k zajištěni našich práv.

 

Proto důrazně požadujeme poskytováni informací o všech předchozlch i dalších konaných změnových řizeních.

 

Současně bychom Vás chtěli informovat, že o všech dalšlch krocích dotčeného problému budou, v rámci probíhajícího petičniho řizení, informováni i všichnizainteresovaní.

 

 

Na vědomi:

 

Matěj Stropnický, náměstek primátorky HMP

Magistrát hlavnlho města Prahy, Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

 

Odbor územního rozvoje

Úfad městské části Prahy 3, Lipanská 9 130 59 Praha 3

 

Odbor ochrany životního prostředí

Úřad městské části Prahy 3, Olšanská 2666n

130 00 Praha 3

 

Odbor stavebního fádu - oddělení právní, Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

Ing. Zdeněk Vávra, Ph.O.

Predseda Výboru životniho prostředí

úrad městské části Prahy 10, Vršovická 68 101 38 Praha 10

 

Bc.Martin Pecánek

Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje úřad městské části Prahy 10, Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

 

Ing. Daniel Čech

Vedoucl oddělení státní správy - životni prostředi a doprava Úřad městské části Prahy 1O, Vršovická 68

101 38 Praha 10


 

Dne 31.8.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci územní řízení, územní soubory, stavební řízení, ohlášení staveb - "Obytný soubor Tulipa Třebešín", podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 3 vydal k žádosti stavebníka, spol. Tulipa Třebešín s.r.o., IČ 25719526, se sídlem Jankovcova 49, Praha 7, v požadovaném období, tj.  od ledna 2016 do dnešního dne, následující rozhodnutí:

1. Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro stavbu „Obytný soubor Červený dvůr, k.ú. Strašnice, Praha 3“– nově „Obytný soubor Tulipa Třebešín, k.ú. Strašnice, Praha 3, pod Zn. OV/2165/15/Sav, ze dne 05. 01. 2016 (PM dne 09. 02. 2016), viz. příloha.

Změna se týkala:

 • Změna parcelace (dělení a scelování pozemků),
 • SO 002, budova, budova E1, E2 (snížení celkové výšky, zmenšení půdorysného rozsahu nejvyšších podlaží, nahrazení prostoru MŠ byty – MŠ bude umístěna jako samostatný objekt,
 • SO 003 (viladům C1), SO 004 (viladům C2), SO 006 (viladům C4) SO 007 (viladům C) - snížení výšky objektu o jedno podlaží,
 • SO 005 (viladům C3) – snížení objektu o jedno podlaží, zmenšení půdorysu objektu,
 • Inženýrské sítě (tj. řady, přípojky, vedení VN, NN, atd.) – změna parcelace pozemků žadatele,
 • Komunikace a chodníky – drobné polohopisné změny, úpravy vjezdů do parkingů  SO 001   (objekty A, B1 –B4),
 • Zmenšení plochy řešeného území u budoucí MŠ  a obchodního zařízení.

 

2. Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu „Obytný soubor Tulipa Třebešín (dříve obytný soubor Červený dvůr), k. ú. Strašnice, Praha 3 – objekty SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 006, SO 007, SO 101, SO 102 a SO 604 na pozemcích č. parc. 1491/1, 1492/3, 1492/12, 1492/30, 1492/31, 1492/32, 1492/33, 1492/34, 1492/35, 1492/36, 1492/40, 1492/50, 1492/56, 1508/1, 1508/3, vše k. ú. Strašnice“, pod Zn. OV/1006/16/Kva, KZ ze dne 14. 07. 2016 (PM dne 18. 08. 2016), viz. příloha.

      Změna stavby před jejím dokončením se týkala těchto objektů:

 • Objekt SO 002 – úpravy dispozičního řešení v jednotlivých podlažích, zrušení mateřské školy v 1. NP objektu E1, snížení výšky objektů E1 a E2 včetně úpravy architektonického řešení střech a fasád,
 • Objekty SO 003 – SO 007 – snížení všech objektů o jedno nadzemní podlaží, úpravy dispozičního řešení uvnitř jednotlivých objektů. U objektu SO 005 dojde navíc ke zmenšení jeho půdorysné plochy v důsledku zvětšeného odstupu od jižní hranice pozemku,  
 • Objekt SO 604.2 – Opěrné stěny – dvě nově navržené gabionové opěrné stěny o délce 16 m a 11,5 m na pozemku č. parc. 1492/65, k. ú. Žižkov.

 

3. Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu „Obytný soubor Tulipa Třebešín (dříve obytný soubor Červený dvůr), k. ú. Strašnice, Praha 3 – objekty SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 006, SO 007, SO 101, SO 102 a SO 604 na pozemcích č. parc. 1491/1, 1492/3, 1492/12, 1492/30, 1492/31, 1492/32, 1492/33, 1492/34, 1492/35, 1492/36, 1492/40, 1492/50, 1492/56, 1508/1, 1508/3, vše k. ú. Strašnice“, pod Zn. OV/1222/16/Kva, KZ ze dne 08. 08. 2016 (PM dne 12. 08. 2016), viz. příloha.

Změna stavby před jejím dokončením se týká těchto objektů:

 • Objekt SO 001 – bytový dům B3 a B4 na společné podnoži P1 – úpravy dispozičního řešení v jednotlivých podlažích domů B3 a B4 za účelem navýšení počtu bytových jednotek (z původních 109 na navrhovaných 125 v každém z objektů), změna způsobu vjezdu do parkingu P1 včetně změny dispozičního řešení.

Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2písm. b), resp. § 109 písm. e) a g) stavebního zákona, v rozhodnutí identifikovaní parc.č. pozemku a č.p. staveb na nich, byli obesláni v souladu se stavebním zákonem a správním řádem veřejnou vyhláškou.

 

Ohledně úpravy parku Jiřího Karena, parc.č. 1463/8, k.ú. Strašnice Vám sdělujeme, že tato lokalita není ve správním území MČ Praha 3. Máme pouze dílčí informace, že investor, spol. Tulipa Třebešín s.r.o., bude spolupracovat a jedná s MČ Praha 10.

Zklidnění dopravy v ulici K Červenému je řešeno kruhovou křižovatkou, jejíž stavba bude dokončena v letošním roce. Dle bezpečnostního auditu sníží tato křižovatka atraktivitu využívání této ulice pro průjezdnou dopravu. Původně navrhované zpomalovací pásy jsou z bezpečnostního hlediska, vyšších emisí a hlučnosti, nepřijatelné. Propojovací ulice mezi zastavovanou lokalitou a ulicí Na Třebešíně nebudou průjezdné. 

 

Co se týká Vašeho požadavku o poskytování informací o tom, kdy a jakým způsobem budou veškeré další změny oproti původnímu stavebnímu povolení schvalovány – podle §2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Příloha: OS Tulipa Třebešín - Změna ÚR anonymizace, OS Tulipa Trebešín - ZSPD 1 anonymizace, OS Tulipa Trebešín - ZSPD 2 anonymizace

Galerie