Žádost ze dne 30. 8. 2017

Žádám Odbor výstavby úřadu městské části Praha 3 o poskytnuti informace, zda-liv roce 2013-2014, když Společenství domu na adrese Jeseniova, č.p.1726, IČ0:26475235 provedlo zateplení budovy, dostalo od stavebního úřadu povolení na provozováni díry v okapu za účelem jímání  odpadní vody a povolení k jejímu následnému skladovániv otevřených sudech.

V kladném případě žádám o zpřístupnění kopií stavební dokumentace k tomuto zařízeni.


Dne 30.8.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci povolení na provozování díry v okapu za účelem jímání odpadní vody a jejímu skladování - Jeseniova 1726, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 3 vydal k žádosti stavebníka,, Společenství domu čp. 1726, Praha 3, Žižkov, IČ 264 75 235 dne 10. 09. 2013 Stavební povolení č.j. OV/1289/13/KZ (právní moc 22. 10. 2013) pro stavbu „Stavební úpravy domu čp. 1726, k.ú. Žižkov, Jeseniova 123, Praha 3, které budou prováděny za účelem zateplení uliční a dvorní fasády domu včetně výměny oken a vstupních dveří“.

Součástí této stavby bylo též osazení nových klempířských prvků a lodžiových zábradlí a nahrazení stávajících komínů novými nerezovými třísložkovými. Toto stavební povolení neřešilo způsob jímání srážkové vody.

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního