Žádost ze dne 30. 5. 2017

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpovědi na následující dotazy:

 1. Předložila MČ Praha 3 záměr nabýt nemovité věci v rámci likvidačního zůstatku při likvidaci SZM Praha 3 a.s. k odsouhlasení Radě hl.m. Prahy?
 2. V případě, že MČ Praha uvedenou žádost podala k odsouhlasení Radě hl. m. Prahy, jakého dne tuto žádost MČ Praha 3 podala a jaká byla odpověď?
 3. Kolik vynaložila městská část finančních prostředků na vypracování daňové analýzy a znalecké posudky, když připravovala rozhodnutí o vstupu SZM Praha 3 a.s. do likvidace a kolik stály posudky při rozhodnutí o vystoupení z likvidace?
 4. Žádám proto o zaslání právní i daňové analýzy záměru převést nemovité věci (bytové jednotky) z majetku SZM Praha 3 a.s. zpět do majetku jediného akcionáře, kterou si nechal zpracovat jediný akcionář akciové společnosti SZM MČ Praha 3.
 5. Jaké celkové náklady byly vynaloženy na odměnu likvidátora, tj. jeho odměna a náklady na zdravotní a sociální pojištění, z období od 1.1.2015 do dne skončení likvidace společnosti SZM Praha 3 a.s.
 6. Jaké byly celkové skutečné náklady vynaloženy na služby poradců pro potřeby likvidátora za období od 1.1.2015 do dne skončení likvidace společnosti SZM Praha 3 a.s

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 30.5.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci - Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s., č.j. UMCP3 053496/2017, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

K bodu č. 1 a 2 Vaší žádosti – zda předložila MČ Praha 3 záměr nabýt nemovité věci v rámci likvidačního zůstatku při likvidaci SZM Praha 3 a.s. k odsouhlasení Radě hl.m. Prahy a jaká byla v případě předložení žádosti odpověď:

 

 • Nikoli neboť takový záměr nebyl žádným orgánem městské části schválen.

K bodu č. 3 Vaší žádosti – kolik vynaložila městská část finančních prostředků na vypracování daňové analýzy a znalecké posudky, když připravovala rozhodnutí o vstupu SZM Praha 3 a.s. do likvidace a kolik stály posudky při rozhodnutí o vystoupení z likvidace:

 

 • Městská část vynaložila na zpracování daňové analýzy 78.000,- Kč bez DPH. Náklady na znalecké posudky v této věci městská část neeviduje.

K bodu č. 4 Vaší žádosti – žádost o zaslání právní i daňové analýzy záměru převést nemovité věci z majetku SZM Praha 3 a.s. zpět do majetku jediného akcionáře, kterou nechala vypracovat MČ Praha 3:

 

 • Daňová analýza je přílohou usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 514 ze dne 9. 9. 2014. Daňovou analýzu Vám zasíláme v příloze.

K bodu č. 5 Vaší žádosti – jaké celkové náklady byly vynaloženy na odměnu likvidátora, jeho odměna a náklady na zdravotní a sociální pojištění, z období od 1.1.2015 do dne skončení likvidace společnosti SZM Praha 3 a.s.:

 

 • Mzdové náklady na likvidátora byly ve výši 600.000,- Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění s tím spojené činily 204.000,- Kč. Tyto náklady hradila v plné výši společnost Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s.

K bodu č. 6 Vaší žádosti – jaké byly celkové skutečné náklady vynaloženy na služby poradců pro potřeby likvidátora za období od 1.1.2015 do dne skončení likvidace společnosti SZM Praha 3 a.s.

 

 • Náklady na poradce likvidátora městská část neeviduje.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Příloha: ZMC_2014_514 + analýza

Galerie