Žádost ze dne 3. 10. 2017

V souladu  se  zákonem  o  svobodném   přístupu  k informacím  si  Vás  tímto  dovoluji požádat  o  poskytnutí  informace, zda  aktuálně  probíhá  stavební  řízení  ohledně  umístění případné stavby na pozemku par. č. 3532 v k.ú. Žižkov, který vlastní společnost WESTEROS Company,  s.r.o.,  Radlická  505/58,  Smíchov,  15000  Praha  5.  Případně  si  Vás  dovoluji požádat  o  jakoukoli  informaci  týkající   se  případných  stavebních  činností  na  uvedeném pozemku,zda např. byla na odboru výstavby ÚMČ Praha 3 konzultována  možnost výstavby, jakou má mít výstavba podobu apod.

 

Požadované rozhodnuti prosím zašlete elektronickou formou v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na emailovou adresu


Dne 3.10.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci probíhající stavební řízení ohledně umístění případné stavby na pozemku par. č. 3532 v k.ú. Žižkov, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Stavba na pozemku parc. č. 3532, k.ú. Žižkov byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby s názvem „Bytový dům Na Viktorce parcela č. 3532, Praha 3 – Žižkov“ pod č.j. UMCP3 018008/2017 ze dne 21. 02. 2017. Rozhodnutí bylo v souladu se zákonem vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 3 od 22. 02. 2017 do 10. 03. 2017. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 25. 03. 2017 (viz. příloha).

Žádost o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu ke dnešnímu dni místně příslušný stavební úřad neeviduje.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Příloha: ÚR - Bytový dům Na Viktorce