Žádost ze dne 24. 10. 2017

Dobrý den, 
na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, bych Vás rád požádal o informaci ohledně akce: 
"Městská část Praha 3 kompostuje". Příkazní smlouva mezi MČ Praha 3 a SZM je uzavřena na: 
 

a)       komplexní zajištění výběrového  řízení na dodavatele  kompostérů, včetně  uzavření smlouvy s dodavatelem
b)       evidence přihlášek žadatelů o poskytnutí kompostérů
c)       propagace projektu uvedeného v čl. I. smlouvy tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství žadatelů o kompost é ry
d)       zajištění přípravy smluv o výpůjčce a následném darování s žadateli o kompostéry
e)       dodávka kompostérů vypůjčitelům vč. školení o domácím kompostování
f)         provádění  kontrol  provozu  a  stavu  kompostérů  po  dobu  pr ovozu  projektu 
g)       a případně další činnosti, které přímo souvisí nebo které jsou nutné pro zajištění realizace projektu.

 

Sjednaná odměna je 1.594.000,- Kč bez DPH. Chtěl bych se zeptat na to, jak se k výsledné částce dospělo a jakými částkami se pokrývají jednotlivé body sjednané činnosti a jaká je jejich konkrétnější podoba. 
 
 
Mnohokrát děkuji za poskytnuté informace.  


Dne 24.10.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci akce "Městská část kompostuje", podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a.s. (dále jen SZM) na základě schválené příkazní smlouvy Radou městské části Praha 3 (dále jen RMČ) ze dne 20.6.2017 převzala agendu spojenou s projektem č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003351 – „Městská část Praha 3 kompostuje“. Schválením příkazní smlouvy (dále jen smlouvy) mezi SZM a MČ Praha 3 došlo i ke schválení odměny příkazníka, která činní 1.594.000,- Kč bez DPH za období pěti let, tj. 318.000,- Kč bez DPH/rok.

Předmětem smlouvy je úplatné obstarání příkazu spočívající ve výkonu technických, organizačních a smluvních opatření jménem a na účet příkazce. Opatřeními jsou:

  • komplexní zajištění výběrového řízení na dodavatele kompostérů, včetně uzavření smlouvy s dodavatelem,
  • evidence přihlášek žadatelů o poskytnutí kompostérů,
  • propagace projektu uvedeného v čl. I. smlouvy tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství žadatelů o kompostéry,
  • zajištění přípravy smluv o výpůjčce a následném darování s žadateli o kompostéry,
  • dodávka kompostérů vypůjčitelům vč. školení o domácím kompostování,
  • provádění kontrol provozu a stavu kompostérů po dobu provozu projektu,
  • a případně další činnosti, které přímo souvisí nebo které jsou nutné pro zajištění realizace projektu.

Odměna příkazníka byla stanovena na základě mzdových prostředků všech zaměstnanců SZM, kteří se podíleli na provedení a splnění všech činností vyplývajících z předmětu smlouvy. Z tohoto důvodu byl vytvořen mzdový model, kterým byla stanovena sjednaná odměna. Dále jsou do odměny příkazníka zahrnuty provozní náklady (tisk cca 6.000 stran textu, provoz mot. vozidla, pronájem vozidla na dodávku kompostérů, nákup technického a kancelářského materiálu).

Právní oddělení spolu s oddělením veřejného prostranství SZM zajišťovalo agendu spojenou s výběrovým řízením (vypracování zadávací dokumentace, oslovení firem, protokolace a vyhodnocení VŘ atd.). Vzhledem k tomu, že projekt je hrazen z prostředků EU, probíhala jednání se zástupci Institutu Cirkulární Ekonomiky, ve věci administrativní správnosti s požadavky SFŽP.

Právní oddělení vypracovávalo všechny potřebné smlouvy - Smlouva o výpůjčce a následném darování v počtu až 400 ks a kupní smlouvu) vč. všech následných změn (odstoupení od smlouvy a následné vytvoření nové). Práce s tím spojená je kontinuální, nutná dle potřeby průběžně.

Oddělení veřejného prostranství SZM mělo zajišťovat a zajišťuje příjem přihlášek vč. kontroly údajů v přihlášce a tisk podkladů, do čehož spadá také vyřizování požadavků na změnu přihlášek a změnu účastníků projektu, vyřizování dotazů a podávání informací. Práce s tím spojená je kontinuální, realizovaná každý měsíc.

Dodávka kompostéru vypůjčitelům byla koncipována, vzhledem k velkému počtu, pro tři pracovníky SZM ve výdejních termínech. Následně pro dva pracovníky, s tím, že budou následující dva roky provádět kontrolu provozu a stavu kompostérů, a to minimálně dvakrát do roka (cca 350 míst). V objektech SVJ a BD bude nutná telefonická domluva o zpřístupnění míst uložení kompostérů. Jednou ročně bude zpracována zpráva pro SFŽP. Práce s tím spojená je kontinuální.

Pracovníky SZM bylo zajišťováno logistické doručení a složení nákladu namísto určení (velké množství palet), tj. jednání s dodavatelem kompostérů.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního