Žádost ze dne 23. 4. 2017

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržela v souvislosti s vydáváním tiskoviny "radniční listy" v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle "radničních listů"

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Informaci poskytněte elektronicky na email: foi+request-6740-9f792c7f@infoprovsechny.cz

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dne 23.4.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci inzerce v Radničních novinách, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • výnos z inzerce v RN za rok 2016 byl 168.398,80 Kč,
  • maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle Radničních novin jsou 2.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního