Žádost ze dne 23. 11. 2017

Předmět: Informace o stavu vymáhání dluhu a škod z nájemní smlouvy k bytu č. 10 na

Text:

Na základě informace  ÚMČ Praha  3 dle  sp  zn. S UMCP3  105907/2017  ze  dne  14.11.2017  a v souladu se zákonem 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám Úřad městské části Praha 3 o sdělení následujících informací:

1. Spisová značka soudního řízení,pod kterou je evidována žaloba u Obvodního soudu pro Prahu 3, prostřednictvím které se vlastník nemovitosti(MČ Praha 3) domáhá zaplacení:

dluhu na nájem (10.6.2017) dne  ukončení  nájemní  smlouvy dluhu za služby ve .... (2014 a rok 2015) příslušenství  k dluhu za  dobu  nájmu se  stavem  ke dni 30.10. 2017 ve vývbezdůvodného obohacení od 11.6.2017 do 31.10.2017 ve výši...

dluhu z vyúčtován í za služby za r. 2016 (nezaplacení záloh za období od 01-10/2017) ve výši ....                   .

To vše se podle sp zn. S UMCP3 105907/2017 vlastník nemovitosti zaplatit od nájemce, který dle smlouvy o nájmu užíval byt   č.10

a  následně  po  ukončení  nájemní  smlouvy  tento  byt  nadále  užívá bez právního důvodu.

 

2. souladu s ukončením soudního řízení ve věci vyklizení bytu č.10.sp.zn.1 7 C 247/2016 sdělte:

- kdy uplynula lhůta určená k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti

- k jakému  termínu  podal  oprávněný  (MČ  Prajha  3)  ,,Návrh  na  nařízení  exekuce", kterým se jako vlastník nemovitosti domáhá splnění povinnosti uložené nájemci bytu č.10 na základě rozhodnutí soudu 17 C 247/2016.

- kdy proběhlo vyrozumění povinného o zahájení exekuce ke splnění povinností, které uložil  soud dle 17  C 247/2016

- číslo exekučního spisu,pod kterým je nařízená exekuce v předmětné věci vedena

3. Eviduje vlastník nemovitosti (MČ Praha 3) u nájemce bytu č. 10 ...

škody na majetku MČ Praha 3, které vznikly MČ Praha 3 užíváním předmětu nájmu tímto nájemcem v rozporu se smlouvou?

 

4. Jaká je aktuální výše škod, které vlastníkovi nemovitosti (MČ Praha 3) způsobil nájemce č. 10

  1. 5. Kdy a jakým způsobem uplatnil vlastník nemovitosti nárok na náhradu škod,  které vznikly:
    • po dobu trvání smlouvy nájemce bytu č.10
    • od ukončení nájemní smlouvy - tj. v době, kdy je předmět nájmu nadále užíván původním nájemcem bytu č.10 bez právního důvodu

Požadované informace v elektronické formě prosím zašlete v zákonem stanovené lhůtě systémem datových schránek doručením do datové schránky


 

Dne 23.11.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci pohledávek u bytu svěřeného MČ Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

K bodu č. 1 Vaší žádosti:

  • spisová značka soudního řízení je 19C 357/2017,

 

K bodu č. 2 Vaší žádosti:

  • rozsudek o vyklizení bytu byl vynesen  dne 11.5.2017,  dne 16.6.2017 podala žalovaná proti němu odvolání, které probíhalo do konce října 2017. Dne 1.11.2017  byl podán k Exekutorskému úřadu Praha 3 návrh na výkon rozhodnutí. Vzhledem k uvedenému odvolacímu řízení byl rozsudek soudem zpravomocněn doložkou právní moci až dne 2.11.2017 se zpětným vyznačením právní moci dnem 30.6.2017 a lhůtou vykonatelnosti dnem 15.7.2017.

Vyrozumění povinné o zahájení exekuce je v kompetenci soudem pověřeného exekutora, informace v tomto smyslu povinný subjekt dosud nemá.

 

K bodu č. 3, 4 a 5 Vaší žádosti:

  • v předmětném domu vznikla MČ Praha 3 škoda v souvislosti s nápisy a kresbami ve společných prostorách, ale vzhledem k tomu, že pachatele Policie ČR nezjistila, nemohla být náhrada po nikom požadována.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního