Žádost ze dne 22. 3.2017

Věc: žádost o informaci dle zákona o informacích. Objekt Rahošťská 21/1770, Praha 3

Dne 21.3.2017 jsem zjistil, že před objektem Radhošťská 21/1770, jehož jsem spolumajitelem, probíhají stavební práce, o kterých jsem nebyl informován a přilehlý chodník v ulici Radhošťské je celý uzavřen v délce cca 23 metrů.
Předmětem stavebních prací, dle mně dostupných informací, jsou výkopové práce v přilehlém chodníku při objektu Radhošťská 21/1770 v hloubce 250-300 cm a šířce cca 100 cm. V uvedené výšce a délce – 23 metrů – má býti suterénní stěna objektu dodatečně odizolována proti zemní vlhkosti.
Žádám o informaci, zda uvedené práce se provádějí na základě:
a)    § 103 zák. 183/2006
b)    § 104 zák. 183/2006 (ohlášení)
c)    § 115 zák. 183/2006 (stav.povolení)
A dále zda se k uvedeným stavebním a výkopovým pracím stavební úřad vyjadřoval ve smyslu stavebního zákona 183/2006. A jak je řešen při záboru celého chodníku vstup bydlícím do domu.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 22.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních prací – Radhošťská ulice, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Po provedeném místním šetření dne 28.3.3017 bylo zdejším odborem výstavby zjištěno, že se jedná
o výkopové práce spojené s odizolováním fasády podél ulice Radhošťská. Stavebníkem bylo předloženo souhlasné stanovisko ÚMČ Praha 3 – Odboru dopravy a souhlasná stanoviska správců sítí. K popsaným stavebním pracím spočívající v údržbě objektu sdělujeme, že k jejich provedení není vzhledem k jejich minimálnímu rozsahu třeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Doporučujeme tedy proto obrátit se v dané věci na předsedu společenství SVJ č.p. 1770 a řešit tuto věc občanskoprávní cestou.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Galerie