Žádost ze dne 22. 2. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádá m o zpřístupnění následující informace:

  • Seznam a kopie stavebních povolení vydaných pro stavby v ulicí V Zahradkách  č. p. 2026, 2027, 2028, 2029 v katastrálním území Žižkov pro rok 2016 a 2017.

Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat elektronickou poštou na výše uvedeny E-mail. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

 


Dne 22.02.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci stavební povolení - ulice V Zahrádkách podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Ke dnešnímu dni místně příslušný stavební úřad eviduje pro rok 2016 a 2017 pro stavby č. p. 2026, 2027, 2028, 2029 v katastrálním území Žižkov tato stavební povolení:

Rok 2016 - žádné stavební povolení

Rok 2017 - stavební povolení pro stavbu „Zateplení a stavební úpravy bytových domů č.p. 2026 - 2029, v ulici V Zahrádkách č. 2, č. 4, č. 6, a č. 16, Praha 3, na pozemcích parc. č. 3089, 3092, 3097 , 3099/2, 3099/5, k.ú. Žižkov", vydané pod zn. OV/2283/16/Kir dne 27. 01. 2017. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 21. 02. 2017

Požadovaná kopie stavebního povolení - viz příloha

 

Galerie