Žádost ze dne 2. 11. 2017

V souladu se zákonem 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám  Úřad městské části Praha 3 o poskytnutí následujících informací:

1. Souhrnnou výši pohledávek z nájemní smlouvy na byt č. 10 na adrese, které  vlastník  nemovitosti  {MČ  Praha  3)  eviduje  u  nájemce  č.10  za  dobu ívání předmětu nájmu v souladu s nájemní smlouvou.

Ve strukturované  odpovědi sdělte:

aktuální výši dluhu z ukončené nájemní smlouvy:

částka, kterou nájemce dluží za neuhrazené nájemné

částka, kterou nájemce dluží za neuhrazené služby

částka, kterou představuje penále, případně další sankce, které vlastník (pronajímatel) požaduje uhradit v souladu s ukončením nájemní smlouvou

 

2. Souhrnnou výši pohledávek za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu, které vlastník nemovitosti (MČ Praha 3) eviduje u původního nájemce bytu č.10 na adrese od termínu ukončení nájemní smlouvy do současnosti .

 

Ve strukturované odpovědi sdělte:

 • aktuální výši dluhu za užívání bytu č.10 bez právního důvodu po ukončení nájemní smlouvy
 • částku, kterou požaduje vlastník nemovitosti  uhradit  za  neuhrazené  služby za¨dobu od ukončení nájemní smlouvy do  současnosti
 • bez vymáhání dluhu z užívání předmětu nájmu bez právního titulu

Pro  případ, že  ÚMČ  Praha  3  vyhodnotí  žádost  o  informace  dle  bodu  č.1. a  2. jako neopodstatněnou, žádám o sdělení:

3.

 1. počet  osob,  který  vlastník   nemovitosti   eviduje   u  bytu  č. 1 0  pro předpis úhrady poplatků za služby spojené s užíváním nájemní jednotky:
  • v .2015 - po dobu trvání nájemní smlouvy
  • v roce 2016 - při ukončení nájemní smlouvy
  • od 06/2016 - r.2017 - za dobu užívání bytu č.10 bez právního titulu
  4. Částku, kterou vlastník nemovitosti (pronajímatel) požaduje uhradit po  nájemci bytu č. 1 0 za škody, které nájemce bytu č. 10 způsobil v bytě/domě :
  • v době trvání nájemní smlouvy
  • dobu,kdy dále užívá předmět nájmu bez právního důvodu:

vyčíslení  výše  škod, které vlastník  nemovitosti  eviduje u nájemce bytu č.10 před zahájením rekonstrukce domu

vyčíslení výše škod, které vlastníkovi domu (investorovi  stavby) vznikly v průběhu rekonstrukce domu

vyčíslení výše škod, které vlastníkovi domu vznikly v období od ukončení rekonstrukce do současnosti

5.

 • Kdy a jakým způsobemvlastník nemovitosti uplatnil nárok na náhradu škod dle bodu č. 4.
  • po dobu trvání nájemní smlouvy
  • v době, kdy je předmět nájmu dále užíván bezdůvodu

 

 • informace o tom, jak MČ Praha 3 jako vlastník nemovitosti a příkazce z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí (Usnesení Rady MČ Praha 3 č. 814 ze dne 2.11.2016) ověřuje plnění povinností příkazníka, Správy zbytkového majetku MČ Praha 3, a.s.  při správě nemovitosti: relevantnost údajů pro stanovení výše záloh pro jednotlivá  plnění spojená s užíváním jednotek  v domě na adrese způsob oznamování změn a distribuce předpisů záloh

Dne 2.11.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci výše pohledávek u nájemní smlouvy, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

K bodu č. 1 Vaší žádosti:
-    dluh na nájemném do dne ukončení nájemní smlouvy (10.6.2016) činí 10.886,70 Kč,
-    dluh za služby činí 49.177,- Kč (vyúčtování za roky 2013, 2014 a 2015),
-    příslušenství k dlužnému nájemnému a službám za dobu, kdy byl dlužník nájemcem, kapitalizované k 31.10.2017 činí 22.731,37 Kč.

K bodu č. 2 Vaší žádosti:
-    výše bezdůvodného obohacení od 11.6.2016 do 31.10.2017 činí 47.901,30 Kč,
-    výše dluhu z vyúčtování služeb za rok 2016 činí 78.744,- Kč, nezaplacené zálohy za 1-10/2017 činí 20.340,- Kč,
-    dluh za bezdůvodné obohacení je vymáhán prostřednictvím soudního řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3.


Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního