Žádost ze dne 17. 3. 2017

Vážený pane tajemníku,

na základě ust. §4a zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném  přístupu k informacím a ust. § 12 zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů Vás žádám o sdělení informací týkající se aktivit vašeho úřadu vúčí mé osobě.

Záznamem  o využfvánf  údajů v registru  obyvatel jsem  zjistil, že  dne  09.11.2016 v 18:28:14 hod. a 18:26:16 hod. byla má osoba lustrována subjektem  - Orgánem Veřejné Moci Městskou částí Praha 3 v agendě A14149-Přestupkový zákon, kde je  uveden  důvod  a  účel A1149  CR6953, IDTP542,Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Žádám Vás prosto o sdělení, z jakého důvodu byla moje osoba zaměstnanci Vašeho úřadu v registru obyvatel lustrována.

 


Dne 17.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci lustrace Vaší osoby, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Úřad městské části Praha 3 provedl ověření údajů k Vaší osobě v Základním registru ROB (registru obyvatel) dne 09.11.2016 v 18:28:17 hodin (dle průpisu užívané aplikace) v souvislosti s vyřízením žádosti příslušného útvaru policie ve smyslu ust. § 23 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění účinném ke dni žádosti (Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c. Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.).

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního