Žádost ze dne 13. 3. 2017

Dobrý den,

z pozice členek Výboru SVJ Husitská 74 Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění informací týkajících se záměru MČP3 o využití volných nebytových prostor na adrese Husitská 114/74, Praha 3. 

Konkrétně se ptám na záměr zřízení "Komunitního centra" viz. informace uvedené v Usneseních č. 378 a č. 384.

V jaké fázi jsou tyto projekty? 

Opravdu uvažujete o jejich realizaci?  

Existují nějaké vizualizace?

Na co konkrétně tyto projekty dostaly dotace?

Prosím o upřesňující informace.

S pozdravem 


Dne 13.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci záměru zřízení komunitního centra, s.r.o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Záměr zřízení "Komunitního centra" viz. informace uvedené v Usneseních č. 378 a č. 384 - v jaké fázi jsou tyto projekty?

  • Aktuálně architektonický ateliér FADW s.r.o. pracuje na dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

 

Opravdu uvažujete o jejich realizaci?

  • Ano, uvažujeme.

 

Existují nějaké vizualizace?

  • Ano, existují a jsou Vám k dispozici k nahlédnutí po předchozí domluvě na Úřadu městské časti Praha 3.

 

Na co konkrétně tyto projekty dostaly dotace?

  • Na základě usnesení č. 378 a 384 RMČ ze dne 1. 6. 2016 bylo požádáno o dotace z evropských fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR a v současné době probíhá posuzování těchto žádostí, dotaci zatím ani MČ Praha 3 ani organizace R-mosty, z. s. neobdržela.

Projektový záměr schválený usnesením č. 378 se týká vytvoření Komunitního centra Husitská, kde MČ Praha 3 vystupuje jako partner. Projekt se zaměřuje na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, např. osob ohrožených ztrátou bydlení, seniorů, etnických menšin, osob z odlišného sociokulturního prostředí, obětí trestné činnosti, osob po výkonu trestu, osob do 26 let opouštějících ústavní zařízení nebo vyrůstajících bez rodin a na veřejnost, která může být nápomocna návratu těchto osob do společnosti.

Projektový záměr schválený usnesením č. 384 se týká vytvoření Komunitního centra Žižkov, kde MČ Praha 3 je realizátorem a žadatelem a partnery projektu jsou Beztíže, z. ú., Centrum pro integraci cizinců o. p. s., Husitské centrum o. p. s., Nová Trojka z. s., Rodinné a komunitní centrum

Paleček z. s. a Sdílny generací z. s. Projekt se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů, cizinců a na veřejnost. Projekt má směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází.

V případě schválení požadovaných dotací plánuje MČ Praha 3 oba projekty realizovat ve spolupráci se zmíněnými organizacemi.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního