Informace zveřejňované podle standardu ISVS a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve struktuře požadované vyhláškou 442/2006 Sb.

Označení Uvozovací text Obsah položky
1. Název Úplný název povinného subjektu Úřad městské části Praha 3
2. Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. / více

3. Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Organizační řád / Volené orgány / Odbory / Organizace zřizované městskou částí

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 / e-mail: podatelna@praha3.cz / tel. +420 222 116 216 / více
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu. 19-2000781379/0800
6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu. 00063517
7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu. CZ00063517
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty. Zastupitelstvo
Rada
Oblasti
Organizační řád Úřadu městské části Praha 3 - stav ke dni 15. 8. 2020
Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 3
8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Rozpočet MČ Praha 3
9. Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Místo - Kontakty / více / formulář
10. Příjem žádostí a další podání Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Elektronická podatelna e-mail: podatelna@praha3.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

ID datové schránky: eqkbt8g

Poštovní adresa: Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3

11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory MHMP. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Rada městské části Praha 3.

více

12. Formuláře Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat. Nejčastěji používané dokumenty a formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat. Potřebuji vyřídit
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Nejdůležitější zákony, podle nichž povinný subjekt jedná
14.2 Vydané právní předpisy Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.  - 
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti. Sazebník úhrad nadřízeného orgánu (Magistrát hl. m. Prahy) / více
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné. MČ Praha 3 nedisponuje s informacemi, která jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu.
16.2 Výhradní licence Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona. V současné době nejsou MČ Praha 3 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zprávy