38169_8007_czechpoint_logoProjekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 

1. KATASTR NEMOVITOSTÍ
2. OBCHODNÍ REJSTŘÍK
3. ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
4. REJSTŘÍK TRESTŮ

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
6. VÝPIS OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU AUTOVRAKŮ ISOH
8. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
9. AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

Dne 1.7.2009 nabyl účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení  správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště CzechPOINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Kde můžete o všechny uvedené výpisy požádat:

Odbor organizační, oddělení služeb veřejnosti

V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021:

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3, telefon: 222 116 802, 222 116 803

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, telefon: 222 116 205, 222 116 206

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Co vám CzechPOINT nabízí:


1. Výstup z katastru nemovitostí

 • Co dostanete: Úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
 • Co potřebujete znát:
 1. list vlastnictví -  je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území včetně:
  • a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
  • b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 3. u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území,  popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu
 • Správní poplatky:
 • Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
  100 Kč
  50 Kč

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.


2. Výstup z obchodního rejstříku

 • Co dostanete: Úplný výstup z Obchodního rejstříku
 • Co potřebujete znát: identifikační číslo obchodní organizace (IČ)
 • Správní poplatky:
 • Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
  100 Kč
  50 Kč

3. Výstup z živnostenského rejstříku

 • Co dostanete: Úplný výstup ze Živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete znát: identifikační číslo obchodní organizace (IČ)
 • Správní poplatky:
 • Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
  100 Kč
  50 Kč

4. Výpis z rejstříku trestů

 • Co dostanete: Výpis z Rejstříku trestů
 • Co potřebujete:
  • Osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.
  • Správní poplatky:
  • Cena za výpis (bez ohledu na počet stran)
   100 Kč

  5. Výpis z bodového hodnocení na CZECH POINTu

  • U Úřadu městské části Praha 3 je od 5.1.2009 v rámci služeb CZECH POINTu možno obratem získat výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče). Tento výpis je další agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci systému veřejné správy. Proto ho  lze vydat jen osobě, které se týká nebo jejímu zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci. Vždy je nutno předložit  platný doklad totožnosti obsahující rodné číslo (občanský průkaz nebo cestovní  doklad). Výpis lze vydat i cizincům na základě předloženého dokladu cizince. V případě, že jsou všechna data v pořádku, výpis je vytištěn a doplněn o ověřovací doložku. O výpis se žádá u Odboru organizačního, oddělení ověřování a CzechPOINT, Úřad městské části Praha 3, Lipanská 9.
  • Správní poplatky
  • Cena za výpis (bez ohledu na počet stran)
   100 Kč

  6. Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • Od 5.1.2009 je další uvedena agenda u ÚMČ Praha 3 a CZECH POINTu a to „Seznam kvalifikovaných dodavatelů “. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu se „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ je  ale je nutné znát identifikační číslo organizace.
  • Správní polatky:
  • Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
   100 Kč
   50 Kč

  7. Registr účastníků provozu autovraků ISOH

  • Zatím posledním  modulem CZECH  POINTu je „Registr účastníků provozu autovraků MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství). Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného Krajského úřadu.
  • Správní polatky:
  • Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
   100 Kč
   50 Kč
  • Podrobnější informace zde.

  8. Insolvenční rejstřík 

  • Dne 16.4.2009 byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
  • Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, nebude tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).
  • Co je to insolvenční rejstřík?
   • Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
   • Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.
  • Správní polatky:
  • Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
   100 Kč
   50 Kč

  9. Elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů

  Převod z listinné do elektronické podoby:

  • zákony č. 300/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění přiznaly dokumentu v elektronické podobě stejnou právní úroveň jako originálnímu listinnému dokumentu. Jedná se o obdobu současného ověřování dokumentů potvrzením na listinné kopii původního dokumentu tzv. vidimaci.Autorizovaná konverze převede původní dokument v listinné podobě do elektronického formátu PDF 1.7 a vyšší. Elektronickým podpisem a časovým razítkem stvrdí úředník provádějící konverzi ( tzv. ověření) totožnost elektronického dokumentu s jeho papírovým originálem.
    

  Zkonvertovaný dokument lze vydat následujícími způsoby:

  • na CD
  • prostřednictvím modulu „Úschovna“
  • Při použití Modulu „Úschovna“  je konvertovaný dokument uložen přímo do Modulu „Úschovna“ a je vytisknut identifikátor , který pracovník předá žadateli. Žadatel použije identifikátor  k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní Modulu „Úschovna“ . Dokument bude v „Úschovně“ max. 30 dnů.
  • www.czechpoint.cz/uschovna (odkaz se otevře v novém okně).
    

  Podmínky pro použití dokumentu ke konverzi:

  • Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.
    

  Zakázané konverze z listinné podoby:

  • není-li dokument v listinné podobě, jde-li o dokument, jehož jedinečnost nelze nahradit konverzí (např. občanský průkaz, zbrojní průkaz, řidičský průkaz,průkaz o povolení k pobytu pro cizince, rybářský průkaz, lovecký lístek, geometrický plán, rysy a technické kresby, jsou-li v dokumentu změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, toho kdo dokument vytvořil.

  • Správní polatky:
   • Cena za každou i započatou stránku konvertovanou stránku
    30 Kč

  Technické parametry k provádění autorizované konverze:

  • převod z datové do listinné podoby, max. A3
   1. Technický nosič s laserovým záznamem CD/DVD
   2. Formáty datové zprávy PDF, verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A
   3. Velikost datové zprávy max. 10MB
  • převod z listinné do datové podoby:
   1. Formát  max. A3
   2. Velikost max. 10 str. barevných  (nelze překročit 10 MB)