Ohlášení živnosti

Odpověď…

Kam všude musím ohlásit vydání živnostenského oprávnění?

Podnikatelé mohou provést  oznámení o  zahájení podnikatelské činnosti (ohlášení živnosti), včetně údajů pro vybrané instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě a to prostřednictvím podání Jednotného registračního formuláře (JRF). Pokud jste registraci neprovedli pomocí JRF, je nutné osobně jít a zajistit registraci na Finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení.

Novinkou od 1.3.2019 je možnost elektronického podání přímo přes webovou aplikaci JRF spustitelnou ve webovém prohlížeči počítače. Návod pro učinění elektronického podání (EPO) naleznete na tomto odkazu:  https://www.rzp.cz/elpod.html


Identifikace účastníků smluvního vztahu při prodeji zboží v zastavárně

Odpověď…

Provozuji bazar a zastavárnu. Již se mi několikrát stalo, že návštěvník obchodu nabízející zboží se odmítl identifikovat občanským průkazem, prý nemám právo to po něm požadovat. Je to pravda?

Živnostenský zákon Vám ukládá  přímou povinnost  před přijetím zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Přesněji naleznete v ustanovení § 31 odst.4 až 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).


Správní poplatky

Odpověď…

Jaký poplatek musím uhradit za ohlášení živnosti?

Správní poplatek za ohlášení živnosti je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a je uveden v příloze tohoto zákona / položka 24 viz tabulka níže:

Položka 24 sazebníku

 a)   Ohlášení   živnosti   při   vstupu   do   živnostenského   podnikání

1000

 b)   Další   ohlášení   živnosti                                            

500

 c)   Přijetí   žádosti   o   koncesi   při   vstupu   do   živnostenského   podnikání    

1000

 d)   Přijetí   další   žádosti   o   koncesi                                    

500

 e)   Změna   rozhodnutí   o   udělení   koncese                                 

500

 f)    Vydání   rozhodnutí   o   schválení   odpovědného   zástupce   pro

 

 

        koncesovanou   živnost                                               

500

 g)   Vydání   výpisu   z   živnostenského   rejstříku   po   provedení

 

 

        oznámené   změny                                                     

100

 h)   Vydání   úplného   nebo   částečného   výpisu   z   živnostenského

 

 

        rejstříku   na   žádost   za   každou   i   započatou   stránku                   

20

i)    Vydání   sestavy   z   živnostenského   rejstříku   na   žádost

 

 

       za   údaje   o   jednom   podnikateli                                      

5

 j)   Přijetí   podání   kontaktním   místem   veřejné   správy   podle

 

 

     §   72   živnostenského   zákona                                         

50

Předmětem poplatku není:

 

 

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky:

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.


Změna sídla

Odpověď…

Jak postupovat při změně: sídla společnosti, nebo osoby statutárního orgánu obchodní firmy?

V případě změny adresy trvalého bydliště, která je již zapsána v základních registrech nemusí podnikatel živnostenskému úřadu oznamovat. Živnostenský úřad provede změnu v živnostenském rejstříku na základě údajů ze základních registrů.

V případě, že se změnou adresy trvalého bydliště mění podnikatel i adresu sídla podnikání a současně dříve nežádal živnostenský úřad o zapsání trvalé shody těchto dvou adres, pak  povinnost oznámit změnu adresy sídla mu zůstává a je třeba tuto splnit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala.(správní poplatek 100 Kč)


Vztah k sídlu

Odpověď…

Musím mít jako podnikatel označené sídlo? Pokud ano, jakým dokladem?

Ano, živnostenský zákon tuto povinnost podnikateli ukládá. Dokladem může být  např. prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním adresy sídla souhlasí.  Výjimkou je případ kdy je adresa sídla podnikatele totožná s adresou jeho bydliště a v takovém případě se povinnost dokladovat vztah k sídlu na podnikatele nevztahuje, načež i tento případ má svou výjimku, a to v případech,, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.


Označení sídla

Odpověď…

Musím mít jako podnikatel označené sídlo?

Ano, živnostenský zákon podnikateli tuto povinnost ukládá, a to ustanovením § 31 odst.2, který mimo jiné uvádí, že podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba odštěpný závod, pokud jej zřizuje


Označení provozovny

Odpověď…

Jak mám označit provozovnu?

Provozovna ve smyslu ustanovení § 17 živnostenského zákona musí být  trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.

Dále pak provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Současně je podnikatel povinen při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, nebrání-li tomu závažné důvody, označit předem na vhodném a zvenčí viditelném místě počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven.


Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně

Odpověď…

Mám povinnost oznamovat zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně?

Ano, živnostenský zákon tuto povinnost podnikateli ukládá v ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona, dle kterého je podnikatel mimo jiné povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny.


Přerušení podnikání

Odpověď…

Mohu na čas přestat s podnikáním a přerušit provozování živnosti, co mám udělat?

Ano, živnostenský zákon tuto možnost připouští. Pokud tedy chcete přerušit provozování živnosti, je třeba splnit oznamovací povinnost ze zákona a předem písemně oznámit přerušení provozování živnosti na kterémkoliv živnostenském úřadě či kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT). Možno použít formulář Změnový list.  Při osobní návštěvě vyplní změnový list referent/ka, elektronicky. Úkon nepodléhá správnímu poplatku. Živnostenský úřad uvědomí písemně podnikatele o provedeném zápisu do živnostenského rejstříku.  Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení.