Co je výzva provozovateli vozidla?

Odpověď…

Celý název je „Výzva provozovateli vozidla k úhradě určené částky“. Zaslání výzvy provozovateli vozidla k úhradě určené částky je úkon správního orgánu, kterým se provozovatel vozidla vyzývá k tomu, aby v zákonné lhůtě (do 15 dnů ode dne doručení výzvy) zaplatil částku určenou tímto správním orgánem za přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je určená částka v zákonné lhůtě uhrazena, správní orgán již ve věci nemůže pokračovat v šetření přestupku, tj. nemůže zjišťovat totožnost řidiče vozidla a vést proti němu řízení ani zahájit řízení proti provozovateli vozidla v případě nezjištění totožnosti řidiče, a je povinen věc odložit.


Jakým způsobem mohu zaplatit?

Odpověď…

Bezhotovostní platbou na číslo účtu 50016-2000781379/0800, variabilní symbol je generován individuálně.  Na stejný účet lze zaplatit poštovní poukázkou  popř. v hotovosti s výše uvedenými údaji pro bezhotovostní platbu na pokladně ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, (pondělí-středa 8-17:30 hod., úterý-čtvrtek 8-15 hod., pátek 8-11:30 hod.). Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny na výzvě k úhradě určené částky.


Důležitost variabilního symbolu

Odpověď…

Pokud nebude možno pro chybějící údaje, zejména správně uvedený variabilní symbol, platbu přiřadit k příslušnému případu, bude vrácena na účet, z něhož byla poukázána popř. u plateb složenkou zaslána zpět jejímu plátci.


Pracoviště a návštěvní hodiny pro veřejnost

Odpověď…

Pracoviště oddělení přestupků, na kterém se projednávají přestupky spáchané porušením režimu v zónách placeného stání, se nachází na adrese Seifertova 51, 1. patro vlevo č. dveří 122. Návštěvní hodiny pracoviště jsou:

Po 08:00–12:00      12:30–18:00
St 08:00–12:00    12:30–18:00

V případě nezbytného osobního jednání s příslušným pracovníkem doporučujeme domluvit si individuální termín telefonicky nebo e-mailem (kontakt na pracovníka je uveden i na výzvě k úhradě určené částky).


Jsem držitelem průkazu ZTP (ZTP/P). Mohu parkovat kdekoliv v zóně placeného stání?

Odpověď…

Vzhledem k častým dotazům v souvislosti s výzvami provozovateli vozidla k úhradě určené částky upozorňujeme držitele průkazu ZTP (ZTP/P) s parkovacím průkazem (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou), že tyto průkazy opravňují k zastavení a stání pouze na sdružených vyhrazených stání pro ZTP, nikoliv k bezplatnému parkování v modré nebo fialové ZPS.

Při používaném způsobu monitoringu dodržování režimu ZPS (projíždějící vozidlo porovnává registrační značky s databází platných parkovacích oprávnění) je zcela irelevantní, zda je parkovací průkaz umístěn za čelním sklem vozidla či nikoliv, neboť skenovací vozidlo umístění či neumístění parkovacího průkazu u vozidla zaparkovaného v ZPS nevyhodnocuje, tj. parkování vozidla bez platného parkovacího oprávnění v ZPS je vždy vyhodnoceno jako neoprávněné a posléze oznámeno jako přestupek.


Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě nebo mohu ještě zaplatit?

Odpověď…

Pokud chce provozovatel zaplatit, nutno požádat písemně, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, o prominutí zmeškání úkonu, spolu s uvedením důvodu žádosti. Následně je vyrozuměn o dalším postupu.


Zaslal jsem určenou částku do špatné banky (kód banky 8000 místo 0800)

Odpověď…

Pokud ještě neuplynula 15 denní lhůta pro zaplacení, je možno zaplatit znova. Pokud již uplynula, vyčkat dalšího kroku správního orgánu, v důvodných případech požádat o zmeškání úkonu- viz odpověď "Zaplatil jsem určenou částku po lhůtě".


Když zaplatím, budu mít záznam v kartě řidiče?

Odpověď…

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o správní trest za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se nezapisuje do žádné evidence.


Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (provozovatel např. v cizině)

Odpověď…

Po 10 dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátý den ode dne vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 15 dní na zaplacení, tak aby nejpozději 15 dne byly peníze na účtu správního orgánu.


Požádal jsem o prominutí zmeškání lhůty, zaplatil a platba se mi vrátila opět zpátky. Co mám dělat?

Odpověď…

Bylo opravdu řádně zaplaceno na správný účet se správným var. symbolem? Pokud ano, kontaktovat,  příslušného referenta. Pokud ne, vyčkat dalšího postupu správního orgánu, neboť opětovné zmeškání lhůty již nebude povoleno.


Nenapsal jsem registrační značku do zprávy pro příjemce při placení určené částky

Odpověď…

Nejedná se o závažnou chybu, důležité je hlavně číslo účtu, kód banky a variabilní symbol.


Nechci určenou částku uhradit a chci sdělit řidiče vozidla

Odpověď…

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (s pomocí zaručeného elektronického podpisu). Popřípadě faxem nebo elektronicky bez el. podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, nebo elektronicky s využitím zaručeného el. podpisu. Pokud není doplněno, k takovému podání se nepřihlíží.


Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán

Odpověď…

Nutno kontaktovat příslušného referenta, a domluvit si termín návštěvy.


Chci zaslat předmětnou fotodokumentaci k přestupku

Odpověď…

Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá, na základě domluvy s příslušným referentem je ale možnost do ní nahlédnout a pořídit si kopii.


Vozidlo v době spáchání přestupku již změnilo majitele, vozidlo jsem prodal jiné osobě

Odpověď…

Zaslat k spisové značce předmětné výzvy kopii Technického průkazu osvědčující uvedenou skutečnost. V případě že kopie není k dispozici oznámit tuto skutečnost písemně správnímu orgánu.


Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu

Odpověď…

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla za správní delikt a případně uloženou sankci pak může na podkladě smluv, uzavřených s nájemcem, v občanskoprávním řízení vymáhat po skutečném pachateli jednání majícího znaky přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) pouze vlastník vozidla, uvedený v technickém průkazu anebo jiná fyzická nebo právnická osoba, zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem (tato osoba je pak v TP a v centrálním registru vozidel uvedena jako provozovatel vozidla)


Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky

Odpověď…

Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti vypůjčitele, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za správní delikt odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízení. 


Vozidlo je prodáno, ale je stále v převodu, takže se v registru vozidel objevuje minulý vlastník

Odpověď…

Podle § 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích je „provozovatel vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu“ (zvláštním předpisem je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve kterém je provozovatel definován obdobně). Je zde tedy zákonem daná odpovědnost toho, kdo je ke dni spáchání přestupku zapsán jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel, nikoliv nového vlastníka, na kterého dosud nebylo vozidlo jako na provozovatele v registru silničních vozidel zapsáno.

Původní provozovatel se však odpovědnosti za přestupek může zprostit v případě, že prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel (§ 125 f, odst. 6 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích).


Vozidlo je prodáno, postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Odpověď…

Nepostačuje, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za správní delikt provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel resp. uvedený v technickém průkazu vozidla, jak to stanoví zákon a je uvedeno v poučení, které tazatel obdržel. Také viz bod „Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel“.


Lhůta 15 dnů se počítá od doručení písemnosti, nebo až ode dne následujícího

Odpověď…

Pro počítání lhůt se užívá ust. § 40 správního řádu – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 15. den ode dne doručení však musí být platba již připsána na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit plátci.