Hluk na ulici Jana Želivského

  • Radnice MČ Praha 3 dostává průběžně stížnosti od občanů, které se týkají nadlimitního hlukového zatížení v ulici Jana Želivského. Řešení hlukové problematiky z hlediska orgánů státní správy nespadá do kompetencí žádného z odborů MČ Praha 3.

  • Hluk z pozemní dopravy spadá do kompetence Hygienické služby HMP a MHMP u komunikací I. a II. třídy. Přesto se MČ Praha 3 se stížnostmi občanů zabývala, zadala prověření jejich oprávněnosti, následně je vyhodnotila z větší části jako oprávněné, a zahájila další kroky. Starostka MČ Praha 3 oslovila Hygienickou stanici HMP a informovala ji o nesouhlasu MČ s případným prodlužováním časově omezeného povolení, které je platné pro nadlimitně zatížené komunikace HMP do 31. 12. 2017.

  • Hlukovou zátěž z kulturních produkcí v oblasti Ohrady řešila radnice v uplynulém volebním období. Pozemek nebyl v majetku ani ve správě MČ Praha 3 a radnice musela upozorňovat, že se občané musejí domáhat spolupráce s krajskou hygienickou stanicí (ta dohlíží na potřebné dodržování hlukových limitů). V případě rušení nočního klidu se mají občané obracet na městskou policii a požadovat, aby dohlížela na dodržování doby nočního klidu.

  • Rovněž se objevily stížnosti na kulturní akci v prostorách Nákladového nádraží

           Žižkov. Radnice zadala na obdobné akci měření hladiny hluku, které      

           prokázalo, že limity byly překročeny. Následně HSHMP vydala závazné   

           stanovisko, v němž nesouhlasila s návrhem změny užívání haly na NNŽ Jana

           Želivského 2, Praha 3, pro pořádání kulturních aktivit.