Hluk na ulici Jana Želivského

Radnice MČ Praha 3 dostala v průběhu roku 2014 několik stížností občanů, které se týkaly nadlimitního hlukového zatížení v ulici Jana Želivského. Řešení hlukové problematiky z hlediska orgánů státní správy nespadá do kompetencí žádného z odborů MČ Praha 3.

Hluk z pozemní dopravy spadá do kompetence Hygienické služby HMP a MHMP u komunikací I. a II. třídy. Přesto se MČ Praha 3 se stížnostmi občanů zabývala, zadala prověření jejich oprávněnosti, následně je vyhodnotila z větší části jako oprávněné, a zahájila další kroky. Starostka MČ Praha 3 oslovila Hygienickou stanici HMP a informovala ji o nesouhlasu MČ s případným prodlužováním časově omezeného povolení, které je platné pro nadlimitně zatížené komunikace HMP do 31. 12. 2017.

Kvůli hluku z kontejnerového překladiště Nákladového nádraží Žižkov rovněž proběhla měření nočního hluku, jež potvrdila oprávněnost stížností. Po zásahu Hygienické služby provozovatel noční práce zrušil. Stěžovatelé byli vyzváni, aby situaci dále monitorovali.

Hlukovou zátěž z kulturních produkcí v oblasti Ohrady řešila radnice v uplynulém volebním období. Pozemek nebyl v majetku ani ve správě MČ Praha 3 a radnice musela upozorňovat, že se občané musejí domáhat spolupráce s krajskou hygienickou stanicí (ta dohlíží na potřebné dodržování hlukových limitů). V případě rušení nočního klidu se mají občané obracet na městskou policii a požadovat, aby dohlížela na dodržování doby nočního klidu.

V roce 2014 se rovněž objevily stížnosti na kulturní akci v prostorách Nákladového nádraží Žižkov. Radnice zadala na obdobné akci měření hladiny hluku, které prokázalo, že limity byly překročeny. Následně HSHMP vydala závazné stanovisko, v němž nesouhlasila s návrhem změny užívání haly na NNŽ Jana Želivského 2, Praha 3, pro pořádání kulturních aktivit.