Zahrádkářská kolonie Na Balkáně

Odpověď…

 • Mnoho využivatelů kolonie se často v obavách dotazuje, zda místu nehrozí nějaký developerský projekt s bytovou či obchodní výstavbou a zda nebudou muset své oblíbené zahrádky opustit. V připomínkách městské části k přípravě nového (metropolitního) územního plánu bylo doposud vždy uváděno, že samospráva požaduje současné využití zachovat i do budoucna.


Hluk na ulici Jana Želivského

Odpověď…

 • Radnice MČ Praha 3 dostává průběžně stížnosti od občanů, které se týkají nadlimitního hlukového zatížení v ulici Jana Želivského. Řešení hlukové problematiky z hlediska orgánů státní správy nespadá do kompetencí žádného z odborů MČ Praha 3.

 • Hluk z pozemní dopravy spadá do kompetence Hygienické služby HMP a MHMP u komunikací I. a II. třídy. Přesto se MČ Praha 3 se stížnostmi občanů zabývala, zadala prověření jejich oprávněnosti, následně je vyhodnotila z větší části jako oprávněné, a zahájila další kroky. Starostka MČ Praha 3 oslovila Hygienickou stanici HMP a informovala ji o nesouhlasu MČ s případným prodlužováním časově omezeného povolení, které je platné pro nadlimitně zatížené komunikace HMP do 31. 12. 2017.

 • Hlukovou zátěž z kulturních produkcí v oblasti Ohrady řešila radnice v uplynulém volebním období. Pozemek nebyl v majetku ani ve správě MČ Praha 3 a radnice musela upozorňovat, že se občané musejí domáhat spolupráce s krajskou hygienickou stanicí (ta dohlíží na potřebné dodržování hlukových limitů). V případě rušení nočního klidu se mají občané obracet na městskou policii a požadovat, aby dohlížela na dodržování doby nočního klidu.

 • Rovněž se objevily stížnosti na kulturní akci v prostorách Nákladového nádraží

           Žižkov. Radnice zadala na obdobné akci měření hladiny hluku, které      

           prokázalo, že limity byly překročeny. Následně HSHMP vydala závazné   

           stanovisko, v němž nesouhlasila s návrhem změny užívání haly na NNŽ Jana

           Želivského 2, Praha 3, pro pořádání kulturních aktivit.


Vinohradská ulice

Odpověď…

 • IPR v současné době připravuje podrobnější navázání na studii revitalizace Vinohradské třídy. Její součástí bude také odstranění bariér na náměstí Jiřího z Poděbrad a povrchové zprůchodnění křižovatky nám J. z Poděbrad / Vinohradská / U Vodárny.


Komenského náměstí

Odpověď…

 • Na začátku října 2017 začaly probíhat práce na úpravách náměstí. Pravděpodobný termín ukončení úprav – květen 2018.


Náměstí Jiřího z Poděbrad

Odpověď…

 • Aktualizovaná dokumentace pro územní řízení regenerace náměstí byla dokončena a na jaře 2017 a územní rozhodnutí je platné, připravuje se zadání dokumentace pro stavební povolení


Zateplení panelových domů Jeseniova, Roháčova, Ostromečská, Blahoslavova, Sabinova,Táboritská, Kubelíkova, Ondříčkova

Odpověď…

 • Jeseniova a Sabinova – realizovány 3 objekty,

 • Roháčova – pokračuje příprava PD a výběr dodavatelů

 • Táboritská – zpracována PD pro stavební povolení

 • Ondříčkova – probíhá příprava PD


Zateplení panelových domů Jeseniova, Roháčova, Táboritská, Ondříčkova

Odpověď…

Postupně jsou schvalovány projekty ke stavebnímu povolení a budou zahájena jednotlivá výběrová řízení dodavatelských firem.


Náměstí Jiřího z Poděbrad

Odpověď…

Aktualizovaná dokumentace pro územní řízení regenerace náměstí byla dokončena na jaře 2015 a nyní je ve fázi projednávání. Vedení samosprávy ale upozornilo, že k případné realizaci přistoupí pouze v případě, kdy se pro ni podaří získat alespoň z části dotace.


Komenského náměstí

Odpověď…

Nyní je dopracováván projekt pro územní řízení.a bude se vybírat projektant pro zbývající projektové fáze.


Vinohradská ulice

Odpověď…

IPR v současné době zpracovává studii revitalizace Vinohradské třídy. Její součástí bude také odstranění bariér na náměstí Jiřího z Poděbrad a zprůchodnění křižovatky nám j. z Poděbrad / Vinohradská / U Vodárny.


Jeseniova 38

Odpověď…

Nyní je zpracovávána další varianta studie podle požadavků IPR, Výboru pro územní rozvoj a na základě připomínek vznešených an veřejném projednání v únoru 2015.


Hluk na ulici Jana Želivského

Odpověď…

Radnice MČ Praha 3 dostala v průběhu roku 2014 několik stížností občanů, které se týkaly nadlimitního hlukového zatížení v ulici Jana Želivského. Řešení hlukové problematiky z hlediska orgánů státní správy nespadá do kompetencí žádného z odborů MČ Praha 3.

Hluk z pozemní dopravy spadá do kompetence Hygienické služby HMP a MHMP u komunikací I. a II. třídy. Přesto se MČ Praha 3 se stížnostmi občanů zabývala, zadala prověření jejich oprávněnosti, následně je vyhodnotila z větší části jako oprávněné, a zahájila další kroky. Starostka MČ Praha 3 oslovila Hygienickou stanici HMP a informovala ji o nesouhlasu MČ s případným prodlužováním časově omezeného povolení, které je platné pro nadlimitně zatížené komunikace HMP do 31. 12. 2017.

Kvůli hluku z kontejnerového překladiště Nákladového nádraží Žižkov rovněž proběhla měření nočního hluku, jež potvrdila oprávněnost stížností. Po zásahu Hygienické služby provozovatel noční práce zrušil. Stěžovatelé byli vyzváni, aby situaci dále monitorovali.

Hlukovou zátěž z kulturních produkcí v oblasti Ohrady řešila radnice v uplynulém volebním období. Pozemek nebyl v majetku ani ve správě MČ Praha 3 a radnice musela upozorňovat, že se občané musejí domáhat spolupráce s krajskou hygienickou stanicí (ta dohlíží na potřebné dodržování hlukových limitů). V případě rušení nočního klidu se mají občané obracet na městskou policii a požadovat, aby dohlížela na dodržování doby nočního klidu.

V roce 2014 se rovněž objevily stížnosti na kulturní akci v prostorách Nákladového nádraží Žižkov. Radnice zadala na obdobné akci měření hladiny hluku, které prokázalo, že limity byly překročeny. Následně HSHMP vydala závazné stanovisko, v němž nesouhlasila s návrhem změny užívání haly na NNŽ Jana Želivského 2, Praha 3, pro pořádání kulturních aktivit.


Nákladové nádraží Žižkov

Odpověď…

Na prostory Nákladového nádraží Žižkov je zpracováno několik urbanistických a dopravních studií, naposledy aktuální má být podkladem pro změnu územního plánu Z 2600/00 – nyní ve fázi dopracovávání a prověřování, hlavně s ohledem na dopravní poměry a jejich výhled. Také byl vypracován Master management plán Nákladového nádraží Žižkov.


Zahrádkářská kolonie Na Balkáně

Odpověď…

Mnoho využivatelů kolonie se často v obavách dotazuje, zda místu nehrozí nějaký developerský projekt s bytovou či obchodní výstavbou a zda nebudou muset své oblíbené zahrádky opustit. V připomínkách městské části k přípravě nového (metropolitního) územního plánu bylo doposud vždy uváděno, že samospráva požaduje současné využití zachovat i do budoucna.